مزایده یکدستگاه ماشین برش دستمال کاغذی - آگهی 39120

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464581100021
تاریخ صدور:1398/03/29
شعبه صادر کننده:شعبه چهارم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

     آگهی مزایده اموال منقول ( نوبت اول)        

در خصوص پرونده اجرایی فوق له حبیب حیدرقلی زاده علیه  1 - وحید حیدری 2 - مهدی بابایی  مطالبه مبلغ 130/177/929ریال از بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و کاررشناسی و آگهی و مبلغ 5/500/000 ریال  نیم عشر دولتی با عنایت به عدم پرداخت دین توسط محکوم علیه شخص ثالثی بنام رحیم حیدری یک دسگاه ماشین برش دستمال کاغذی بعنوان مال جهت پرداخت محکومٌ به معرفی و پس از توقیف و  ارزیابی وطی مراحل قانونی در تاریخ1398/04/23روزیک شنبه ساعت13 الی14ظهراز طریق مزایده دراجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شعبه 4 تبریزواقع در اول ولیعصر داخل دادگستری تبریزساختمان شماره4 بفروش خواهد رسید مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناس محترم شروع وبه کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد گردیدوده درصد مبلغ پیشنهادی اخذ وبه ما بقی حداکثر  یک ماه فرصت داده میشود  برنده مزایده به هر  عنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ واریزی بنفع صندوق دولت ضبط  خواهد شد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال به شرح زیل با هماهنگی این واحد بازدید نماید:  

  یک دستگاه ماشین برش دستمال کاغذی بدون آرم و بدون مارک به رنگ آبی دارای تابلوی برق به رنگ کرم کارکرده به قیمت 160/000/000 ریال پایه کارشناسی . 

دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شعبه 4 تبریز - رضا رحیمی فرد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی