مزایده تعداد 4 دستگاه وسیله نقلیه - آگهی 39103

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810466159800004
تاریخ صدور:1398/03/28
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شادگان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده.

نظر به اینکه به موجب کلاسه 960313  محکوم علیه 1- شرکت فرج راه شادگان2-شرکت بزرگ راه سازان خوزستان  به پرداخت مبالغی در حق محکوم له آقای مرتضی ادیبی فرزند محمد  محکوم گردیده است و اینکه راستای استیفای  محکوم به تعداد 4 دستگاه وسیله نقلیه متعلق به محکوم علیم توقیف گردیده است و وسایل مزبور به شرح آتی می باشد 1- کامیون کشنده ولوو13  اف اچ به شماره 74ع 342  ایران 14 مدل 1388 2-  کامیون  کشنده ولوو 13  اف اچ  به شماره پلاک 74ع349  ایران 14  مدل 1388  3-کامیون کشنده ولوو 13 اف اچ به شماره پلاک 74351    ایران 14    مدل 1388    4-  کامیون کشنده ولوو13  اف  اچ  به شماره پلاک 74ع343  ایران 14  مدل 1388    همگی دارای سند می باشد و حسب نظریه کارشناس قیمت هرکدام 5/000/000/000 ریال  جمعا 20000000000 ریال ارزیابی شده است و اکنون وسایل فوق در پارکینگ  اهواز در توقیف می باشند  اینکه این  اجرا قصد فروش از طریق مزایده  وسایل مزبور دارد  و مزایده از مبلغ ارزیابی شروع می شود  و روز مزایده برای فروش وسایل نقلیه  فوق در مورخ 1398/04/19 روز چهارشنبه ساعت 10 تعیین گردیده است لذا از مشترکین در مزایده می توانند قبل از مزایده از  وسایل فوق  دیدن فرمایند مکان مزایده شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شادگان می باشد  ضمنا برنده مزایده می باسیتی 10 در صد مبلغ مزایده فی المجلس پرداخت نماید

قاضی شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شادگان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی