مزایده مخازن هوایی فرسوده و خارج از مدار - آگهی 35330

منقضی شده
شرح آگهی :

فراخوان مزایده عمومی شماره 98/01 
فروش مخازن هوایی فرسوده و خارج از مدار
شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان قزوین در نظر دارد مزایده عمومی ذیل را در قالب 23 پارتی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به ادرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده را محقق سازند 
تاریخ انتشار مزایده در سامانه مورخ 98.2.28 است
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : تضمین به صورت یک یا ترکیبی از ضمانتنامه های موضوع بندهای الف ب پ ج چ و ح ماده 14 ایین نامه تعیین معاملات دولتی مصوب هیات وزیران می باشد و همچنین شماره شبای حساب سپرده IR 320100004001118306377087 نزد بانک مرکزی بعنوان تمرکز وجوه سپرده بودجه شرکت آبفار قزوین جهت واریز وجه نقد مبلغ تضمین میباشد
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت از ساعت 17 روز شنبه مورخ 98.2.28 تا ساعت 17 روز سه شنبه مورخ 98.3.7
 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد تا ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 98.3.19
ساعت و تاریخ محل بازگشایی پیشنهادها روز یکشنبه 98.3.19 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شرکت آبفار استان قزوین
اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مزایده و ارائه پاکتهای الف ادرس قزوین بلوار ازادگان شهرک شهید رجایی کوچه شهید اسدالهی جنب مسجد حضرت مهدی پلاک 6 و 8 شرکت آبفار استان و تلفن 02833663257-02833686965

شماره پارتی  شرح

مبلغ تضمین شرکت در مزایده

ریال 

شماره پارتی شرح

مبلغ تضمین شرکت در مزایده

ریال 

 98/01 فروش یکباب مخزن هوایی فرسوده روستای بکندی از توابع شهرستان قزوین  15.000.000 98/13  فروش یکباب مخزن هوایی فرسوده روستای حسین آباد بیگلربیگی از توابع شهرستان بویین زهرا 4.500.000
 98/02 فروش یکباب مخزن هوایی فرسوده روستای نظام آباد از توابع شهرستان قزوین  9.000.000 98/14  فروش یکباب مخزن هوایی فرسوده روستای خروزک از توابع شهرستان بویین زهرا 3.500.000
 98/03 فروش یکباب مخزن هوایی فرسوده روستای کلج از توابع شهرستان قزوین  8.000.000 98/15  فروش یکباب مخزن هوایی فرسوده روستای آقابابا دشتایی از توابع شهرستان بویین زهرا 4.500.000
 98/04 فروش یکباب مخزن هوایی فرسوده روستای شینقر از توابع شهرستان قزوین  6.000.000 98/16  فروش یکباب مخزن هوایی فرسوده روستای شهرستانک از توابع شهرستان بویین زهرا 9.000.000
 98/05 فروش یکباب مخزن هوایی فرسوده روستای آقابابا از توابع شهرستان قزوین   5.000.000 98/17  فروش یکباب مخزن هوایی فرسوده روستای بزمجرد از توابع شهرستان بویین زهرا 4.500.000
 98/06 فروش یکباب مخزن هوایی فرسوده روستای شارین از توابع شهرستان تاکستان  4.500.000 98/18  فروش یکباب مخزن هوایی فرسوده روستای ابراهیم آباد از توابع شهرستان بویین زهرا 7.000.000
 98/07 فروش یکباب مخزن هوایی فرسوده روستای دولت آباد از توابع شهرستان تاکستان  8.500.000 98/19   فروش یکباب مخزن هوایی فرسوده روستای قشلاق چرخلو از توابع شهرستان بویین زهرا 6.500.000
 98/08 فروش یکباب مخزن هوایی فرسوده روستای خروزان از توابع شهرستان تاکستان  4.000.000 98/20  فروش یکباب مخزن هوایی فرسوده روستای حلال آباد و مالی آباد از توابع شهرستان آبیک  5.500.000
 98/09  فروش یکباب مخزن هوایی فرسوده روستای سیف آباد از توابع شهرستان تاکستان  7.500.000 98/21  فروش یکباب مخزن هوایی فرسوده روستای زاغه از توابع شهرستان آبیک  4.500.000
 98/10  فروش یکباب مخزن هوایی فرسوده روستای حسین آباد جرندق از توابع شهرستان تاکستان  4.500.000 98/22  فروش یکباب مخزن هوایی فرسوده روستای مورآباد از توابع شهرستان آبیک 5.000.000
 98/11  فروش یکباب مخزن هوایی فرسوده روستای لهارد از توابع شهرستان بویین زهرا  7.000.000 98/23  فروش یکباب مخزن هوایی فرسوده روستای فالیزان از توابع شهرستان آبیک  4.000.000
 98/12  فروش یکباب مخزن هوایی فرسوده روستای چسکین از توابع شهرستان بویین زهرا  8.000.000  
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی