مزایده خودرو سواری سمند دوگانه سوز - آگهی 35318

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810460215200007
تاریخ صدور:1398.02.25
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 241 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
بسمه تعالی
اگهی مزایده اموال غیر منقول
بموجب پرونده کلاسه 74.241.97 ج و دادنامه  1930 مورخه 27.12.1396 صادره از شعبه241 دادگاه عمومی تهران خوانده اقای مهرداد محبی فرزند یوسف و خواهان خانم مهسا خوش مرام دایر بر فروش خودرو به شماره 845ل81 ایران55  و تقسیم ثمن حاصله به شرح دادنامه شماره  1930    صادره از شعبه فوق الذکر پلاک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر خودرو سواری سمند دوگانه سوز به رنگ سفید روغنی که از قسمت جلوو عقب تصادف داشته و مورد باز سازی قرار گرفته خط و خش روی بدنه دارد درب عقب راست و گلگیر عقب چپ اسیب جزئی دارد فاقد باطری و سپر عقب شکسته است تایرها 50 در صد و کلومتر نامشخص می باشد توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت  8    لغایت        8.30  به تاریخ      1398.03.25        در محل اجرای احکام مجتمع قضائی شهید مطهری  از طریق مزایده از قیمت    300.000.000 ریال  نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار  الباقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند
دادورز شعبه 241 خانواده تهران-کاکائی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی