مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405  GLX-XUV - آگهی 35316

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810466142100016
تاریخ صدور:1398.02.25
شعبه صادر کننده:شعبه 1 اجرای احکام مدنی شهرستان خرمشهر
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
بسمه تعالی
درراستای اجرای حکم به  شماره 9709976141200836 مورخ 97.08.30 له خانم الهام عباسی اصل فرزند عبدالهادی بطرفیت آقای سید کاظم موسویان نژاد فرزند حمید و خانم  سیده سارینا موسویان نژاد فرزند سید امید با ولایت قهری سید کاظم موسویان نژاد و خانم سعیده شفیقی فرزند خلیل همگی وراث مرحوم سید امید موسویان نژاد فرزند سید کاظم  به خواسته مطالبه مهریه به میزان 365 قطعه سکه تمام بهار آزادی  و مبلغ پنج درصد محکوم به  بابت نیم عشر دولتی در حق دولت می باشد  که با توجه به توقیف  اموال از جانب محکوم لها با مشخصات ذیل و با توجه با ارزیابی طریق ارجاع به کارشناس و تعیین قیمت و با توجه به ابلاغ نظریه کارشناس وعدم اعتراض طرفین و اجرای تشریفات مقرر،درجلسه 98.03.22 ساعت 8:30  به مزایده گذاشته میشود که مزایده از قیمت کارشناسی شروع وبه بالاترین مبلغ پیشنهادی به فروش می رسد.خریدار مکلف به پرداخت ده درصد از قیمت پیشنهادی فی المجلس والباقی ظرف مدت یک ماه می باشد که درصورت عدم پرداخت الباقی مبلغ مزایده در مهلت مقرر ده درصد از قیمت تودیعی ضبط می گرددو ضمنا هزینه نقل وانتقال به عهده خریدار اموال  است و خریدار می تواند جهت رویت اموال  تا پنج روز قبل ازتاریخ مزایده با مراجعه به اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهر اقدام نماید.
مشخصات اموال :
یک دستگاه خودرو سواری پژو 405  GLX-XUV  به شماره انتظامی 969 ج 63 ایران 24  به رنگ نقره ای متالیک مدل 94  نوع سوخت بنزین ظرفیت 5 نفر - به شماره موتور 0676661 K 124  به شماره شاسی 216139 FR 8 CE 01 NAAM  که وضعیت ظاهری  آن برابر با مدل و وضعیت فنی آن بصورت موتورخاموش می باشد . با توجه به مدل و استهلاک و قیمت روز بازار آزاد ارزش پایه آن بدون احتساب هزینه شماره گذاری و عوارض شهرداری و سایر دیون دولتی و غیره به قیمت 550.000.000 ریال ارزیابی و اعلام می گردد.
اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهر-عزیزی
استان خوزستان - شهرستان خرمشهر - خیابان 40 متری - سایت اداری - دادگستری شهرستان خرمشهر

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی