مزایده واگذاری امتیاز جمع آوری ضایعات جعبه و کارتن غرف بازار روزهای میوه و تره بار - آگهی 35313

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده  شماره های 2-3/98-98 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرج در نظر دارد واگذاری امتیاز جمع آوری ضایعات جعبه و کارتن غرف بازار روزهای میوه و تره بار کرج و فردیس را به اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط بازارهای روز میوه و تره بار شهرداری کرج با مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق فراخوان مزایده عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط به صورت بهره برداری به مدت یک سال شمسی واگذار نماید:

ردیف نام بازار مدت مبلغ پایه کارشناسی ماهیانه بابت یک سال شمسی (ریال) سپرده شرکت در مزایده (ریال)
1 واگذاری امتیاز جمع آوری ضایعات جعبه و کارتن غرف بازار روزهای میوه و تره بار شهر کرج به اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط یک سال شمسی  101.000.000 60.600.000
2 واگذاری امتیاز جمع آوری ضایعات جعبه و کارتن غرف بازار روزهای میوه و تره بار شهر فردیس به اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط یک سال شمسی 29.000.000 17.400.000

1. سپرده شرکت در مزایده به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد : الف- ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق، که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد ب- واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 700794501026 بانک شهر 2. برندگان نفر اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد 3. سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورد های کشاورزی شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 4. هزینه خرید اسناد مبلغ 545.000 ریال می باشد که متقاضیان جهت خرید اسناد مزایده از تاریخ نشر این آگهی به مدت ده روز می توانند با مراجعه به سایت www.moamelat.karaj.ir بصورت اینترنتی اقدام به خرید اسناد نموده و یا در ساعت اداری با در دست داشتن فیش واریزی به حساب شماره 700824118882 بانک شهر به امور قراردادهای سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرج مراجعه نمایند 
5. محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: دبیرخانه سازمان به نشانی عظیمیه، شهرک اداری ،ساختمان سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاروزی شهرداری کرج، طبقه اول دبیرخانه سازمان می باشد 
6. مهلت ارائه و تحویل اسناد: حداکثر 10 روز کاری از تاریخ درج آگهی  98.02.25 الی 98.03.06 و تاریخ بازگشایی پاکات روز سه شنبه مورخ 1398.03.07 می باشد 
7. داشتن معرفی نامه همراه مهر و امضاء مدیر عامل شرکت برای اشخاص حقوقی هنگام خرید اسناد مزایده الزامی می باشد 
8. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج شده است 
9. هزینه چاپ آگهی و کارشناس رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده می باشد 
10. شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد از سوی متقاضیان به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری کرج موضوع ماده 10 آئین نامه معاملاتش شهرداری تهران تسری به کلانشهرها می باشد 
11. از برنده مزایده ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد واریزی معادل 10 درصد مبلغ پیشنهادی وی بابت کل قرارداد (یک سال شمسی) و همچنین 2 ماه اجاره بهره برداری بصورت وجه نقد واریزی به حساب سپرده سازمان بعنوان قرض الحسنه ویک ماه اجاره بصورت وجه نقد واریز به حساب درآمدی سازمان در ابتدای قرارداد اخذ می گردد 
امور قراردادها و روابط عمومی 
سازمان سازماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرج

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی