مزایده اجرای تفکیک زباله از مبدا در سطح شهر  - آگهی 35302

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 98-1 
نوبت دوم 98.3.1 
شهرداری آباده در نظر دارد واگذاری اجرای تفکیک زباله از مبدا در سطح شهر به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر تا پایان ساعت اداری مورخ 98.3.11 به واحد مالی مستقر در شهرداری آباده مراجعه نمایند 

ردیف شرح عملیات مبلغ اجاره ماهیانه ریال مبلغ اجاره سالیانه ریال سپرده شرکت در مناقصه 
1 اجرای تفکیک زباله از مبدا در سطح شهر    55.000.000 660.000.000 66.000.000
  جمع کل   660.000.000  

برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به  نفع شهرداری ضبط خواهد شد 
مبلغ پیشنهادی نباید کمتر از مبلغ پایه باشد 
سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله در حساب سپرده شهرداری باقی خواهد ماند 
به پیشنهادات مخدوش، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد 
کلیه هزینه ها اعم از مالیات، عوارض، چاپ آگهی و غیره به عهده برنده مزایده می باشد 
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات پایان وقت اداری مورخ 98.3.11 می باشد 
تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادی ساعت 18 مورخ 98.3.12 می باشد 
مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می با شد 
شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 8 آیین نامه معاملات شهرداری می باشد 
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است 
محل اخذ اسناد مزایده واحد مالی و محل تحویل اسناد واحد حراست شهرداری آباده می باشد 
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد 
شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی