مزایده سیم مسی اسقاط  - آگهی 34880

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده 
نوبت اول 
شرکت توزیع نیروی برق استان قم در نظر دارد کالای ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
بدینوسیله از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید از تاریخ 98.2.22 لغایت 98.2.27 با در دست داشتن مدرک شناسایی معتبر و فیش بانکی واریزی به مبلغ دویست هزار ریال به حساب ملی سیبا به شماره 0103194693003 جهت خرید اسناد مزایده به اداره مناقصات و قراردادهای این شرکت به نشانی قم ـ خیابان نیروگاه ـ نبش میدان شهید امینی بیات ـ ساختمان ستاد ـ اتاق 205 مراجعه و یا نسبت به دریافت از طریق سایت های ذیل اقدام نمایند.
مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 13.30 روز سه شنبه مورخ 98.3.7 و زمان بازگشایی پاکات ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 98.3.8 در سالن همایش ساختمان ستادی شرکت خواهد بود. حضور یک نفر نماینده از طرف پیشنهاد دهنده با معرفی نامه معتبر بلامانع خواهد بود. پیشنهاد دهنده مکلف است معادل ده درصد مبلغ پیشنهادی خود را در قالب تضمین معتبر برااس مفاد اسناد مزایده مانند چک بانکی ـ ضمان نامه بانکی و سایر موارد ذکر شده در شرایط و اسناد مزایده به شرکت توزیع نیروی برق استان قم تسلیم نماید.
به پیشنهادهای فاقد سپرده سپرده های مخدوش و یا کمتر از میزان مقرر و نیز پیشنهادهای فاقد امضا مشروط و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. شرکت توزیع نیروی برق استان قم در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادها مختار بوده و در مقابل فروش اجناس وجه آن نقدا دریافت و هرگونه مالیات و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده برنده مزایده می باشد. 
سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 38818938-025 اداره مناقصات وقراردادها تماس حاصل فرمایید. 
سایت شرکت توانیر www.tavanir.org.ir
سایت ملی مناقصات iets.mporg.ir
سایت شرکت توزیع نیروی برق استان قم www.qepd.co.ir

ردیف  نوع کالا  واحد  مقدار 
1 سیم مسی اسقاط  کیلوگرم  20.000

نوبت اول 98.2.22
نوبت دوم 98.2.25

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی