مزایده دودستگاه چرخ راسته روزسان،یکدستگاه چرخ لبه دوزجوکی،یک دستگاه چرخ گلدوزی - آگهی 34687

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464524800009
تاریخ صدور:1398/03/25
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان خلخال
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول(نوبت دوم)

اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری شهرستان خلخال در نظر دارد بموجب پرونده کلاسه 960613اجراتعدادی چرخ خیاطی واقع درخلخال-خیابان بهشتی-خیاطی انگانی متعلق به محکوم علیه آقای فریدون انگانی فرزندلیسان اله را در قبال محکومیت نامبرده به پرداخت وجه در حق محکوم له موسسه اعتباری ثامن الائمه باوکالت خانم نگین رزاقی را از طریق مزایده به فروش برساند.اموال توقیفی توسط کارشناس دادگستری خلخال ارزیابی ،بازدیدوپس ازتطبیق مشخصات ونتیجه ارزیابی بالحاظ جمیع جهات کارشناسی بدین شرح می باشد: 1-دودستگاه چرخ راسته روزسان استارهرکدام به قیمت13/000/000ریال جمعا26/000/000ریال2-یک دستگاه چرخ لبه دوزجوکی سبزقدیمیبه قیمت15/000/000ریال3-یک دستگاه چرخ گلدوزی ژانویه ژاپن به قیمت17/000/000ریال که درمجموع به مبلغ58/000/000ریال معادل پنج میلیون وهشتصدهزار تومان برآوردگردیده است.اموال توقیفی به نشانیخلخال-خیابان شهیدبهشتی-خیاطی انگانیمی باشد. جلسه مزایده به تاریخ 1398/05/02روز چهارشنبه ساعت 10 الی 11 قبل از ظهر در دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری خلخال برگزار و از قیمت تعیین شده توسط کارشناس شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی به عنوان برنده مزایده واگذار خواهد شد. از برنده مزایده ده درصد کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس اخذ میشود و نامبرده مکلف است الباقی مبلغ را ظرف مدت ده روز به حساب دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت مبلغ اخذ شده به نام دادگستری ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . خریداران میتوانند ظرف پنج روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال توقیفی مورد مزایده بازدید و حضورا" در جلسه مزایده شرکت نمایند. این آگهی در تابلوی اعلانات دادگستری خلخال نیز الصاق گردیده است./م

قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف خلخال-مرتضی موقر

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی