مزایده 8 دستگاه اتوبوس درون شهری بنز 457 - آگهی 32218

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده  
فروش 8 دستگاه اتوبوس درون شهری شهرداری کازرون 
شهرداری کازرون در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره ۱۵۵۹. مورخ  97.10.23 شورای اسلامی شهر کازرون و آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به فروش ۸ دستگاه اتوبوس درون شهری بنز ۴۵۷ شامل ۴ دستگاه بدون کولر مدل ۸۴ و ۴ دستگاه کولردار مدل ۸۶ از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه علاقه مندان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری کازرون مراجعه و حداکثر قیمت پیشنهادی خود را تا ده روز کاری پس از نشر آگهی نوبت دوم در پاکت سر بسته به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند. 

نوع وسیله نقلیه تعداد قیمت پایه هر دستگاه ریال مبلغ سپرده شرکت در مزایده هر دستگاه ریال 
 اتوبوس درون شهری بنز ۴۵۷ بدون کولر مدل ۸۴  4 300.000.000 30.000.000
 اتوبوس درون شهری بنز 457 کولردار مدل 86 4 375.000.000 40.000.000

1- ارائه سپرده به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل سه ماه از تاریخ صدور ، و یا واریز وجه به حساب سپرده شماره ۱۰۶۸۴۲۵۸۷۰۰۴ به نام شهرداری کازرون نزد بانک شهر قابل قبول می باشد. 
 ۲- چنانچه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
3- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده در شهرداری ضبط خواهد شد.
۴- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
۵- هزینه کارشناسی و آگهی روزنامه بر عهده برنده مزایده است. 
6-  طبق مصوبه شورای اسلامی شهر واگذاری اتوبوس ها به صورت ۵۰ درصد بها با شرط ارائه خدمات به مدت ده سال در
خطوط شهری و حومه می باشد. (قیمت های ذکر شده در جدول فوق ۵۰ درصد قیمت کارشناسی می باشد.) 
7- اجاره خطوط براساس توافق شهرداری با خریداران نهایی صورت می پذیرد.
۸- سایر جزئیات در اسناد مزایده شهرداری و سایت شهرداری به نشانی
www . kazeroon . ir موجود است.
روابط عمومی شهرداری کازرون

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی