مزایده خودروی میتسوبیشی تولید1992 - آگهی 28590

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره پرونده: 9609985643901274

شماره آگهی: 9710465661000006
شعبه صادر کننده: شعبه اجراي احكام شوراي حل اختلاف سربيشه

تاریخ صدور:1397/12/06

«آگهي مزايده اموال منقول نوبت دوم »

 

به موجب پرونده اجرایی نیابتی به کلاسه 9609985643901374واصله ازاجرای احکام شورای حل اختلاف بیرجند ،آقای محسن ابولی فرزند حسن تاکنون به پرداخت مبلغ 72،079،000ریال در حق اقای اصغر دادرس ومبلغ 2،606،500ریال بابت حق الاجرا در حق صندوق دولت محکوم گردیده كه بابت محكوميت خویش ،نامبرده یک دستگاه خودروی میتسوبیشی لنسربه شماره انتظامی 357ب86-85معرفی وتوسط کارشناس با مشخصات ذیل:رنگ خودروسفید،تخفیف بیمه کامل،سال تولید1992لاستیک 80درصد گیربکس سالم و... به میبغ 182،500،000 ارزیابی گردیده است .

مقرر گرديد خودروی مذكور در مورخه96/12/26 ساعت10 الی 11در دفتر اجراي احكام حقوقي دادگستري سربيشه از طريق مزايده به فروش برسد. مزايده از قيمت پايه به ميزان اعلام شده شروع و كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد بود. 10% ثمن معامله في‌المجلس از برنده مزايده اخذ و نامبرده مكلف خواهد بود مابقي را حداكثر ظرف يكماه به صندوق دادگستري توديع و قبض مربوطه را تسليم اجراي احكام نمايد. در غير اينصورت 10% دريافتي به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. بديهي است در صورت پرداخت كل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزايده و تاييد توسط مقام قضائي ذيصلاح اموال فوق‌آلذكر به خريدار تحويل خواهد شد. در صورتي كه افرادي مايل به بازديد از خودرو مي‌باشند مي‌توانند 5 روز قبل از برگزاري مزايده به اجراي احكام مراجعه تا امكان بازديد آنها فراهم گردد.%ضمنا هزینه نقل وانتقال بعهده برنده مزایده خواهد بود.

 

مظفری

قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف سربیشه

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی