مزایده ضایعات پلی اتیلن ناشی از تولید - آگهی 24321

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی
شرکت کارخانجات داروپخش سهامی عام درنظردارد ضایعات پلی اتیلن ناشی از تولید خود را از طریق مزایده به فروش برساند کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و بازدید از کالا در سااعات اداری از روز شنبه مورخ 97.10.22 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 97.11.01 و برای ارائه پیشنهادهای خود تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97.11.08 به واحد حقوقی و قراردادها شرکت واقع در تهران کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - شرکت کارخانجات داروپخش سهامی عام مراجعه نمایند.
برای شرکت در مزایده تودیع سپرده به میزانی که در اسناد مزایده اورده شده ضروری است گشایش پاکتهای پیشنهادی راس ساعت 11 صبح روز سه شنبه 97.11.09 صورت میگرید هزینه اگهی مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.
سایر شرایط در اسناد مزایده درج شده است.
شرکت کارخانجات داروپخش

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی