مزایده سواری رنو مگان، کامیون تانکر بنز، کامیون زباله کش و وانت دو کابین نیسان - آگهی 24319

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده حضوری (حراج) - نوبت دوم
به استناد پیشنهاد شهرداری و مجوز شورای محترم اسلامی شهر نخل تقی و در اجرای ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها، شهرداری در نظر دارد نسبت به فروش ماشین آلات خود با مشخصات و شرایط ذیل اقدام نماید از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز کاری جهت بازدید از ماشین آلات مذکور به پارکینگ موتوری شهرداری مراجعه و یا می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 6- 07737324385 داخلی 144 تماس حاصل نمایند.
یکدستگاه سواری رنو مگان 2000 مدل 1392 سفید، شماره موتور 145432 تعویضی ، شماره شاسی 1039567، قیمت پایه 950.000.000 ریال
یک دستگاه کامیون تانکر بنز 607 مدل 1386 نارنجی، شماره موتور 164477، شماره شاسی 433498 قیمت پایه 500.000.000 ریال
یک دستگاه کامیون زباله کش مان مدل 1384 سفید، شماره موتور 110886، شماره شاسی 00295 ، قیمت پایه 700.000.000 ریال
یک دستگاه وانت دوکابین نیسان مدل 1382 سفید، شماره موتور 24867051 شماره شاسی 207620 قیمت پایه 300.000.000 ریال
1. کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال اسنادو  انتشار آگهی و ... بعهده برنده مزایده می باشد.
2. شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
3. متقاضیان بایستی بابت شرکت در مزایده معادل 5 درصد مبلغ پایه فوق الذکر به صورت نقد به حساب جاری سیبا 0105962348001 نزد بانک ملی شعبه نخل تقی بنام شهرداری نخل تقی بعنوان تضمین شرکت در مزایده واریز و فیش واریزی خود را تا تاریخ 97.10.29 تا ساعت 10 به امور قراردادهای شهرداری تسلیم نمایند.
4. تاریخ برگزاری مزایده روز یکشنبه 97.10.30 ساعت 10 می باشد.
5. شرکت برای عموم آزاد است.
6. در صورت انصراف سپرده  نفر اول تا سوم به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی