مزایده آهن آلات سبک و سنگین اسقاطی، چدن، چرخ و محور ضایعاتی، بانداژ ضایعاتی و .. - آگهی 24279

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره 97/07
سازمان : شرکت حمل و نقل ریلی رجا 
موضوع مزایده : فروش انواع ضایعات به شرح جدول ذیل 

ردیف شماره مزایده  نوع ضایعات  برآورد - تن  محل دپو و بارگیری  میزان سپرده شرکت در مزایده 
ریال 
1  97/07-1 بانداژ اسقاطی  350  تهران  400.000.000
 97/07-2 سوفال فلزی  300  تهران  400.000.000
 97/07-3 چرخ و محور اسقاطی  150  تهران و شهرری  200.000.000
 97/07-4 آهن آلات سنگین ضایعاتی  30  تهران  50.000.000
 97/07-5 چدن ضایعاتی  20  تهران و شهرری  50.000.000
 97/07-6 آهن آلات سبک ضایعاتی  15  تهران  50.000.000

توضیحات 
1- شرکت کنندگان می توانند نسبت به ارایه پیشنهاد قیمت در خصوص یک یا تمام ردیف ها اقدام نمایند.
2- سپرده شرکت در مزایده باید به صورت ضمانت نامه بانکی یا یک فقره چک تضمینی بانکی در وجه شرکت حمل و نقل ریلی رجا باشد.
مهلت دریافت و تحویل اسناد پیشنهادها : تهران ، خیابان کریم خان زند - ابتدای خیابان سنایی - شماره 105 ، شرکت حمل و نقل ریلی رجا- طبقه دوم- مدیریت تدارکات- اتاق 208- واحد فروش قطعات 
مهلت دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری روز 4شنبه مورخ 97.10.26  
مهلت ارائه پیشنهادات : تا ساعت 14 روز 4شنبه مورخ 97.11.3 
ساعت و روز قرائت پیشنهادها ساعت 15 روز 4 شنبه 97.11.3 
قیمت اسناد و نحوه واریز وجه : واریز مبلغ پانصد هزار ریال 500.000 ریال به حساب شماره 0108884965005 با کد شناسه 173400055 نزد بانک ملی ایران شعبه انبار توشعه به نام حساب درآمد شرکت رجا 
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
شرکت حمل و نقل ریلی رجا 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی