مزایده 80 دستگاه خودرو اسقاط دانشگاهی - آگهی 24262

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس در نظر دارد تعداد 80 دستگاه خودرو اسقاط دانشگاه را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. از مراکز مجاز اسقاط ثبت شده در سایت نوسازی ناوگان حمل و نقل سوخت دعوت به عمل می آید در زمان های ذیل جهت توزیع و اعاده اسناد مزایده مراجعه نمایند:  
توزیع اسناد مزایده : از تاریخ 97.10.18 لغایت 97.10.29 به مدت دوازده روز از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز به آدرس : http://mkp.sums.ac.ir/gharardad  قابل دریافت است. 
ضمنا اسناد مربوطه در پایگاه ملی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir  نیز ثبت می گردد.  
اعاده اسناد مزایده : از تاریخ 97.10.30 لغایت ساعت 14:30 روز 97.11.09 به مدت ده روز در محل دفتر حفاظت فیزیکی مدیریت حراست دانشگاه ، واقع در خیابان زند ، جنب هلال احمر ، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، طبقه همکف
مبلغ تضمین سپرده شرکت در مزایده : سپرده شرکت در مزایده به شرح جدول ذیل به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی به شماره حساب 15127258/68 به کد شناسه 24000802302130 بانک ملت

13971043 مبلغ سپرده شرکت در مزایده جهت خودروهای دیزلی 14.500.000 ريال
13971042 مبلغ سپرده شرکت در مزایده جهت خودروهای بنزینی 127.000.000 ريال

 محل بازگشایی پاکت ها : مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه 
زمان بازگشایی پاکت ها : مورخ 97.11.10 می باشد. 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی