مزایده چوبهای هرس شده درختان سطح شهر - آگهی 24202

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده و مناقصه عمومی شهرداری ازنا - نوبت دوم
شهرداری ازنا درنظر دارد نسبت به انجام موارد ذیل از طریق برگزاری مزایده و مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مزایده و مناقصه دعوت بعمل می اید حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری از انتشار آگهی نوبت دوم که یک هفته پس از انتشار این آگهی که درهمین روزنامه به چاپ میرسد به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه و فرم شرکت در مزایده را دریافت نموده و پس از تکمیل آن و قبل از انقضای مهلت قانونی مندرج در اگهی در پاکت مهر و موم شده به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند. 
1. مزایده فروش چوبهای هرس شده درختان سطح شهر واقع در محوطه ترمینال نوبت اول 
2. مزایده اجاره مکان جمعه بازار نوبت اول 
3. مناقصه بیمه تکمیلی پرسنل، وسایل نقلیه و بیمه مسئولیت جامع و مدنی ... شهرداری نوبت اول 
شرایط و مدارک مورد نیاز شرکت در مزایده : 
1. ارائه برگه پیشنهاد قیمت بهمراه فیش واریز سپرده نقدی و یا ضمانتنامه معتبر بانکی که نباید از 5% کل مبلغ پایه ذکر شده در اسناد مناقصه یا مزایده کمتر باشد شماره حساب نزد بانک ملی جهت واریز نقدی 0106771337006 
2. به پیشنهادات مبهم و مخدوش ، مشروط و فاقد سپرده و یا رسیده بعد از مهلت قانونی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2. سپرده برندگان اول و دوم و سوم در صورت انصراف به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
4. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
5. پرداخت هزینه آگهی و سایر هزینه ها به عهده برنده مزایده می باشد.
6. حداقل تعداد پاکات دریافت شده جهت بازگشایی نوبت اول سه پاکت می باشد.
7. تلفن تماس جهت دریافت اطلاعات بیشتر 06643420571 شهرداری ازنا 
احمد رضا عابدینی 
سرپرست شهرداری ازنا 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی