مزایده دکه فلزی به ابعاد 3*10 - آگهی 24191

منقضی شده
شرح آگهی :

نوبت دوم 
شهرداری لار در نظر دارد به استناد مجوز شماره  862-97.7.22 شورای اسلامی شهر لار نسبت به فروش سازه دکه فلزی به ابعاد ۳*۱۰ از طریق مزایده به شرح زیر طبق آئین نامه مالی شهرداری و شرایط زیر اقدام نماید لذا کلیه متقاضیان می توانند پس از واریز وجه سپرده شرکت در مزایده پیشنهاد مبلغ خود را به همراه فیش سپرده به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.
۱- مبلغ واریزی بابت سپرده شرکت در مزایده 4.500.000 ریال می باشد که می بایست فيش مخصوص واحد درآمد اخذ و به حساب شماره ۱۰۰۷۹۰۳۲۹۷۶۶ بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به همان مبلغ واریز گردد.
۲- حداقل قیمت پایه فروش سازه دکه مبلغ 90.000.000 ریال می باشد.
۳- در صورت برنده شدن و استنکاف از معامله سپرده نفرات اول تا سوم به نفع شهرداری ضبط میگردد.
۴- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار است و به پیشنهادات خارج از موعد مقرر یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
۵-کلیه هزینه های آگهی، کارشناسی و غیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود.
6- آخرین مهلت شرکت در مزایده پایان وقت اداری 97.10.25 و تاریخ بازگشایی پاکتها مورخه 97.10.26 میباشد.
محمدرضا قنبر نژاد- شهردار لار

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی