مزایده ضایعاتی آهنی (درب، پنجره، نیمکت و تیر آهن مستعمل) - آگهی 20992

منقضی شده
شرح آگهی :

اداره آموزش و پرورش شهرستان روانسر در نظر دارد حدود 25 تن اقلام ضایعاتی آهنی از قبیل درب، پنجره، میز و نیمکت و حدود 6 تن تیر آهنی نمره 14 و 16 مستعمل سه الی 4 متری را از طریق تشریفات قانونی مزایده به شماره فراخوان سامانه ستاد 10097042230000 فروش برساند.
کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیمی دولت ستاد به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
قیمت پایه طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری برای هر کیلوگرم اقلام ضایعاتی آهنی 23000 بیست و سه هزار ریال و برای هر کیلوگرم تیر آهن مستعمل 30000 سی هزار ریال بدون افت می باشد.
سپرده شرکت در مزایده 30.000.000 سی میلیون ریال به صورت ضمانت نامه بی قید و شرط بانکی و یا رسید واریز وجه نقد به حساب سیبا شماره 2173123752009 بانک ملی سپرده اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت و بازدید از محل : از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 97.9.5 لغایت 97.9.15 و ساعت بازدید از 8 صبح لغایت 14 عصر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل می باشد.
آخرین مهلت زمان بارگذاری مدارک و پیشنهاد قیمت و تحویل فیزیکی پاکت الف به اداره آموزش و پرورش روز پنج شنبه 97.9.15 می باشد.
زمان و مکان بازگشایی پاکت ها ساعت 10.30 صبح مورخ 97.9.17 در اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه یا مدیریت آموزش و پرورش شهرستان روانسر می باشد.
مزایده گران بایستی پاکت الف را علاوه بر ارسال الکترونیکی به صورت فیزیکی به نشانی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان روانسر ارسال نمایند.
هزینه کارمزد سامانه ستاد بر عهده برنده مزایده می باشد.
تلفن تماس : 46527545-38231328
اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه در استان کرمانشاه : کرمانشاه بلوار شهید بهشتی پایین تر از سینما استقلال سازمان صنعت معدن تجارت به شماره تلفن 50702283-083

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی