مزایده کامیون بنز 10 چرخ تیبپ 45/2629 - آگهی 20982

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی شماره 100970364900001 - نوبت دوم

نوع خودرو سیستم شماره پلاک شماره موتور شماره شاسی رنگ مدل نوع سوخت
کامیون 10 چرخ تیبپ 
45/2629 
بنز 522 الف 12  440910914663  37436116610876 قرمز - روغنی 1377 گازوئیل

اداره کل امور عشایر استان اردبیل در نظر دارد یک دستگاه کامیون به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (SETADIRAN) و با شماره مزایده 100970364900001 بصورت الکترونیکی به فروش برساند. 
زمان انتشار در سایت مورخ 97.8.27 ساعت 8 مهلت دریافت اسناد مزایده مورخ 97.9.7 ساعت 12 تاریخ بازدید مورخ 97.8.27 لغایت 97.9.7 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت مورخ 97.9.7 ساعت 12 زمان بازگشایی مورخ 97.9.8 ساعت 10 صبح زمان اعلام برنده مورخ 97.9.9 ساعت 10 
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد: 
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکت، اعلام به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد 
2- پیشنهاد می گردد متقاضیان قبل از ارایه پیشنهاد قیمت از کامیون مورد مزایده بازدید به عمل آورند 
3- متقاضیان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: 
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 41934 - 021 
دفتر ثبت نام استان تهران: 88969737 و 85193768 
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها: در سایت سامانه WWW.SETADIRAN.IR بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است 
4- آدرس: اردبیل - مجتمع بزرگ اداری بعثت کد پستی 13191 - 56158 
5- تلفن: 3 - 33741192 (045) 
6- نمابر: 33741191 (045 ) 
7- تلفن گویا: 33741198 (045) 
اداره کل امور عشایر استان اردبیل

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی