مزایده ضایعات آهن آلات و پلاستیک - آگهی 20768

منقضی شده
شرح آگهی :

نوبت اول 
شهرداری فریمان در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات آهن آلات و پلاستیک به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط اقدام ماید.
لذا متقاضیان دعوت می شود از تاریخ چاپ نوبت دوم این آگهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97.9.13 به منظور خرید اسناد مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری فریمان مراجعه نموده و پیشنهادات خود را نیز تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97.9.18 به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید اخذ نمایند.
شرایط مزایده :
واریز مبلغ سپرده بابت تضمین شرکت در مزایده به حساب شماره 0105723128008 نزد بانک ملی بنام شهرداری فریمان
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود.
تمامی هزینه های تفکیک بارگیری حمل، باسکول درج آاگهی در تمامی مراحل و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
اطلاعات بیشتر در اسناد مزایده قابل ارایه درج گردیده است. ضمنا متقاضیان می توانند جهت بازدید از ضایعات مورد نظر به جز روزهای تعطیل در ساعات اداری به واحد موتوری شهردری فریمان واقع در خیابان شهید رجایی جنب اداره آبفای شهری مراجعه نمایند.
به پیشنهادات مبهم، مخدوش، ناخوانا و فاقد سپرده، بدون پاکت، فاقد قیمت و خارج از موعد ترتیب اثر داده نخواهد شد و باطله محسوب می گردند.
در صورت انصراف هر یک از نفرات اول تا سوم سپرده هر یک به نفع شهرداری ضبط گردیده و قابل استرداد نخواهد بود و در این صورت مزایده تجدید خواهد شد. 
تاریخ بازگشایی پاکات روز دوشنبه 97.9.19 ساعت 14 در محل شهرداری فریمان می باشد. 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 34623364 واحد امور قراردادها و واحد خدمات شهری شهرداری فریمان تماس حاصل نمایید. 

شرح  مقدار تقریبی  واحد  قیمت پایه ریال  مبلغ سپرده شرکت در مزایده ریال 
ضایعات آهن آلات قراضه  15000  کیلوگرم  25.000 19.000.000
ضایعات پلاستیک  500 کیلوگرم  13.000 3.000.000
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی