مزایده آهن آلات اسقاطی - آگهی 20760

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم
شهرداری سیرجان در نظر دارد در راستای ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها و بند 5 مصوبه 18.30 شورای محترم اسلامی شهر سیرجان نسب به فروش آهن آلات اسقاطی موجود در چهار انبار ضایعات شهرداری اقدام نماید لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ده روز مهلت داشته به واحد قراردادهای شهرداری سیرجان مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پیشنهاد قیمت خود را حداکثر در موعد مقرر به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند.
شرایط مزایده
1- سپرده شرکت در مزایده 45.320.000 ریال چهل و پنج میلیون و سیصد و بیست هزار ریال می باشد که بایستی به صورت واریز به حساب 3100003361004 بانک ملی شعبه شهرداری سیرجان و یا به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به نام شرکت باشد.
2- در صورتی که نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- به پیشنهادات مخدوش، مشروط و ناقص رسیدگی نخواهد شد.
4- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده موجود می باشد.
5- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است.
6- تاریخ تحویل پاکات 97.9.13 می باشد.
7- تاریخ بزگشایی پاکات 97.9.13 ساعت 18 می باشد.
8- قیمت پایه هر کیلوگرم آهن آلات 16.500 ریال شانزده هزار و پانصد ریال می باشد.
نوبت دوم: 97.9.3
مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی