مزایده ضایعات آهن آلات و میلگرد، تیر چوبی، سیم مسی اسقاطی، خودرو اسقاطی و ... - آگهی 20620

منقضی شده
شرح آگهی :
آگهی مزایده عمومی - نوبت اول 
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در نظر دارد اجناس اسقاط ؛ مستعمل؛ راکد و مازاد بر نیاز خود را از قبیل آهن آلات سیم آلومینیومی اسقاط، سیم مسی، کابل، میلگرد و تیر چوبی، خودرو و سایر اقلام اسقاطی  را (طبق جداول ذیل) از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
لذا متقاضیان محترم شرکت در مزایده از تاریخ 97.08.30 لغایت 97.09.07 به دو روش زیر اقدام فرمایند. 
الف) با واریز مبلغ 500000 ریال به حساب سیبای شماره 0103815822001 شرکت نزد بانک ملی ایران شعبه کارشناسان اردبیل جهت خرید اسناد مزایده به آدرس اردبیل- شهرک اداری بعثت- شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل- طبقه اول امور تدارکات (گروه کارشناسان مناقصات و قراردادها) تلفن 9-33741601-045 مراجعه فرمایند 
ب- متقاضیان میتوانند با مراجعه به وب سایت شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل به نشانی www.aped.ir اسناد مزایده را مشاهده و اخذ نمایند 
لوازم اسقاطی الکترونیکی جدول شماره 1 
ردیف موضوع مزایده مقدار حدودی  واحد ردیف موضوع مزایده مقدار حدودی  واحد
1 انواع لوازم پلاستیکی 4500  کیلوگرم 2 انواع لاستیک رویی 160 حلقه
3 انواع فیوز متفرقه 2000 عدد 4 انواع مقره اسقاطی 20000 عدد
5 انواع کنتور تکفاز دیجیتالی  اسقاطی 13500 عدد 6 انواع کنتور سه فاز دیجیتالی اسقاطی 960 عدد 
7 انواع کنتور تکفاز مکانیکی اسقاطی 20500 عدد 8 انواع کنتور سه فاز مکانیکی اسقاطی 670 عدد 
 مبلغ سپرده شرکت در مزایده 100000000 ریال     
لیست انواع آهن آلات و میلگرد اسقاط    جدول شماره 2 
ردیف موضوع مزایده مقدار حدودی واحد مبلغ سپرده شرکت در مزایده
1 انواع خاموت و میلگرد اسقاطی 40000 کیلوگرم 150000000 ریال

2 آهن آلات اسقاطی 40000 کیلوگرم

لیست انواع خودرو اسقاطی جدول شماره 3 
ردیف موضوع مزایده تعداد مبلغ سپرده شرکت در مزایده 
 1 پاترول 2 درب سفید  1 دستگاه 10000000 ریال
2 پاژن سفید روغنی 91 1 دستگاه 10000000 ریال
3 پاژن بژ روغنی 91 1 دستگاه 10000000 ریال
4 پاژن سفید روغنی 91 1 دستگاه  10000000 ریال 
لوازم چوبی اسقاط جدول شماره 4 
ردیف موضوع مزایده تعداد واحد مبلغ سپرده شرکت در مزایده
1 انواع تیر چوبی اسقاط 50 اصله 5000000 ریال 
2 تخته اسقاطی 2000 کیلوگرم

لیست سیم مسی اسقاط   جدول شماره 5
ردیف موضوع مزایده مقدار حدودی واحد مبلغ سپرده شرکت در مزایده
1 سیم مسی اسقاط 70000 کیلوگرم 3000000000 ریال

انواع کابل های مسی و آلومینیومی جدول شماره 6 
ردیف موضوع مزایده مقدار حدودی واحد مبلغ سپرده شرکت در مناقصه
1 انواع کابل فشار متوسط اسقاطی 5500 کیلوگرم 160000000
2 انواع کابل فشار ضعیف 14500 کیلوگرم

لوازم آلومینیومنی اسقاط (جدول شماره 7) 
ردیف موضوع مزایده مقدار حدودی واحد مبلغ سپرده شرکت در مناقصه
1 انواع سیم آلومینیومی اسقاط (سیمهای با مغز فولادی و بدون مغز فولادی) 15000 کیلوگرم 180000000 ریال
2 لوازم آلومینیومی متفرقه اسقاطی 12500 کیلوگرم

لیست کاغذ باطله (جدول شماره 8)
ردیف موضوع مزایده مقدار حدودی واحد  مبلغ سپرده شرکت در مزایده
1 انواع کاغذ باطله 6000 کیلوگرم 10000000 ریال
توضیح اینکه فروش سیم مسی اسقاطی جدول شماره 5 و 6 صرفا به شرکتهای تولیدی سیم و کابل و یا ذوب فلزات صورت خواهدگرفت - در صورتیکه پیشنهاد دهنده شخص حقیقی باشد ارائه نامه نمایندگی محضری از سوی شرکتهای تولیدی سیم و کابل و یا ذوب فلزات الزامی می باشد  
1- محل برگزاری جلسه مزایده اتاق جلسه واقع در طبقه سوم شرکت می باشد.
2- زمان برگزاری جلسه مزایده ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 97.9.17 می باشد.
3- حضور پیشنهاددهندگان یا نماینده آنان در جلسه مزایده آزاد می باشد.
4- محل تحویل پیشنهادات- مزایده گران پس از دریافت و مطالعه اسناد حداکثر تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 97.9.17 اسناد مربوطه را به دبیرخانه شرکت اردبیل- شهرک اداری بعثت کارشناسان شرکت توزیع نیروی نیروی برق استان اردبیل به کد پستی 5613643355 ارسال نمایند.
پیشنهادهائی که دیرتر از این مهلت تسلیم شود دریافت نخواهد گردید.
5- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات یک ساعت قبل از شروع جلسه مزایده می باشد.
6. حضور پیشنهاددهنمدگان یا نماینده آنهادر جلسه مزایده با ارائه معرفی نامه کتبی آزاد می باشد.
7- به پیشنهادهای فاقد امضا مشروط مخدوش (لاک گرفته یا قلم خورده) بدون لاک و مهر و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده تضمینهای معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده سپرده های مخدوش سپرده های کمتر از میزان مقرر چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9- بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص (به صورت اعداد و حروف تومان) تعیین و در پاکتهای لاک و مهر شده به شرکت تسلیم شود. 
10- سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
11- پرداخت هزینه درج آگهی مزایده در جراید به عهده برندگان مزایده بوده و مالیات بر ارزش افزوده به میزان 9% از برندگان مزایده اخذ خواهد شد.
12. برنامه بازدید از اجناس از تاریخ 97.09.10 روز شنبه لغایت 97.09.13 همه روزه در اوقات اداری از ساعت 9 لغایت 14 اجناس مزایده را در محل انبار شرکت واقع در اردبیل- اول جاده نیار نیروگاه برق اردبیل مجتمع انبارهای مرکزی رویت نمایند.
13- آگهی مزایده در سایت شرکت توانیر به آدرس www.tavanir.org.ir و سایت نیروی برق استان اردبیل به آدرس  www.aped.ir قابل مشاهده و دسترسی می باشد.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی