مزایده 36 دستگاه خودرو - آگهی 20532

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه خود در نظر دارد مزایده فروش تعداد 36 دستگاه خودرو خود را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir و با شماره 100970262000005 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت : ساعت 8 صبح روز دوشنبه تاریخ 97.8.28 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده : ساعت 19  روز چهارشنبه تاریخ 97.9.7 می باشد.
مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 97.9.19 می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 13 روز سه شنبه تاریخ 97.9.20 می باشد.
محل بازگشایی پیشنهادات واصله در محل کرمانشاه بلوار شهید بهشتی ساختمان شماره یک دانشگاه علوم پزشکی طبقه اول دفتر مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی می باشد.
الاعات تماس با دستگاه مزایده گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده : کرمانشاه بلوار شهید بهشتی ساختمان مرکزی طبقه اول امور قراردادها تلفن : 38375161-083 می باشد.
سپرده شرکت در مزایده جهت همه خودرو ها 30.000.000 ریال سی میلیون ریال و سپرده شرکت در مزایده جهت خودروی اتوبوس مبلغ 100.000.000 صد میلیون ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی بدون قید و شرط و یا واریز نقدی وجه مذکور به حساب شماره 0104173702007 بانک صادرات شعبه مدرس کرمانشاه به نام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه می باشد.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شاکل خرید و دریافت اسناد مزایده در صورت وجود هزینه مربوطه پرداخت تضمین شرکت در مزایده ودیعه ارسال پیشنهاد قیمت بازگشایی پاکت اعلام به برنده اریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع خودروهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقلام موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی توکن با شماره ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934-021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام وسایر استان ها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام پروفایل مزایده گر موجود است

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی