مزایده یک دستگاه کمپرسی رنو - آگهی 20390

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی - مرحله اول - نوبت اول 
شهرداری دبیران در نظر دارد طبق مصوبه شماره 32 مورخ 97.7.11 شورای اسلامی شهر نسبت به فروش یک دستگاه کمپرسی رنو با شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید لذا از کلیه علاقه مندان دعوت به عمل می آید.
1. قیمت پایه کمپرسی رنو جهت فروش 1.500.000.000 ریال خواهد بود.
2. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 75.000.000 ریال خواهد بود که باید به صورت نقد به شماره حساب کشاورزی 293519496 به نام سپرده شهرداری دبیران در فاصله زمانی معین واریز گردد.
3. مدت قبول پیشنهادات کتبی حداکثر 10 روز از نشر آگهی دوم می باشد.
4. شهرداری در رد تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.
5. چنانچه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
6. هزینه درج آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی