مزایده ضایعات آهن و چوب هیزمی و غیر هیزمی - آگهی 20324

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده نوبت دوم
شهرداری فلاورجان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده فروش ضایعات آهن و چوب موجود در نهالستان طبق شرایط ذیل و براساس قیمت کارشناسی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید.
الف- ضایعات آهن به وزن تقریبی 2.000 کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 20.900 ریال می باشد.
ب - ضایعات چوب غیر هیزمی شامل چنار، نارون و غیره به وزن تقریبی 10.000 کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 6.000 ریال می باشد.
ج- ضایعات چوب هیزمی شامل کبوده، توت و غیره به وزن تقریبی 5.000 کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 3.000 ریال می باشد.
متقاضیان می بایست آخریت قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 97.9.3 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند.
کلیه هزینه ها از جمله چاپ آگهی، ارزش افزوده و... به عهده برنده مزایده می باشد.
شهرداری کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی WWW.FALAVARJAN.IR مراجعه فرمایید.
جواد نصری - شهردار فلاورجان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی