مزایده آهن آلات اسقاطی - آگهی 20235

منقضی شده
شرح آگهی :

شهرداری زاهدشهر به استناد مجوز شماره 43 مورخ 97.4.6 شورای اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به فروش آهن آلات اسقاطی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می آید از روز 2شنبه مورخ 97.9.5 لغایت پایان وقت اداری روز 5شنبه مورخ 97.9.15 جهت دریافت اسناد مزایده و ارایه پیشنهاد قیمت خود به دبیرخانه شهرداری مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 53432270 - 071 تماس حاصل فرمایند.
1- سپرده شرکت در مزایده مبلغ 35.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده و یا فیش واریزی نقدی به حساب شماره 0107805175001 به نام سپرده شهرداری زاهدشهر نزد بانک ملی می باشد.
2- در قبال اشیاء فروخته شده قبل از بارگیری حداکثر ظرف مدت 7 روز بعد از ابلاغ شهرداری می بایست وجه آن به حساب شماره 3100000631001 به نام درآمد شهرداری زاهدشهر واریز گردد.
3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
4- چنانچه برندگان مزایده حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ شهرداری حاضر به انعقاد قرارداد و واریز وجه اجناس فروخته شده نشوند سپرده آنها به ترتیب از نفر اول تا سوم به نفع شهرداری ضبط می گردد.
5- هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
6- به پیشنهادهای مخدوش، ناخوانا، بدون سپرده و یا رسید بعد از تاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7- تاریخ بازگشایی پاکتها روز شنبه مورخ 97.9.17 و حضور شرکت کنندگان در جلسه بلامانع می باشد.
8- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده قید شده است.
روابط عمومی شهرداری زاهدشهر

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی