مزایده ماشین آلات سبک و نیمه سنگین - آگهی 20146

منقضی شده
شرح آگهی :

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری کرمان در نظر دارد جهت فروش تعدادی از ماشین آلات سبک و نیمه سنگین خود به صورت نقد از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مزایده دعوت بعمل می آید جهت بازدید ماشین آلات به سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری واقع در چهار راه کوهپایه جنب پمپ cng و دریافت اسناد مزایده از تاریخ 97.08.24 لغایت 97.09.08 به مدیریت امور قراردادهای شهرداری و جهت تسلیم پیشنهادات تا مورخ 97.04.12 به دبیرخانه شهرداری واقع در کرمان ، خیابان سپه مراجعه نمایند در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و شرکت کنندگان باید مبلغ درج شده در اسناد مزایده را جهت هر کدام از ماشینها جداگانه به عنوان تضمین شرکت در مزایده به صورت وجه نقد واریزی و یا ضمانت نامه بانکی به همراه سایر اسناد تحویل نمایند. بازگشایی پاکات در تاریخ 97.09.15 انجام خواهد شد و برنده مزایده بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعلام برندگان به صورت کتبی نسبت به واریز مبلغ کل پیشنهادی به حسابی که سازمان اعلام می نماید اقدام نماید در غیر اینصورت تضمین شرکت در مزایده ایشان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد گردید . بدیهی است که هزینه چاپ آگهی در روزنامه های محلی و سراسری و همچنین پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و هزینه های انتقال سند ،بارگیری و حمل بعهده برنده مزایده میباشد. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است . جهت مشاهده لیست مشخصات ماشینها به سایت شهرداری به آدرس kermancity.ir مراجعه نمایید .
مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی