مزایده ضایعات فلزی و 3 دستگاه سیستم گرمایشی - آگهی 20132

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان براساس مصوبات مورخ 97.08.13 هیات مدیره در نظر دارد ضایعات فلزی به مقدار تقریبی 4 تن و همچنین تعداد 3 دستگاه سیستم گرمایشی - تابش آویز را از طریق مزایده عمومی طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مزایده به فروش برساند.
1- متقاضیان جهت دریافت اوراق مزایده به امور قراردادهای سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان واقع در میدان رسالت - ابتدای بلوار ولایت ساختمان مدیریت خدمات شهری - طبقه اول مراجعه نمایند 
2. متقاضیان می بایستی پیشنهادات خود را در پاکهای الف و ج به صورت دربسته مهمور شده تنظیم و حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97.09.05 به امور  قراردادهای سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهردرای همدان تحویل نمایند.
3. ارائه مدارک به منزله بول کلیه شرایط مندرج در اسناد بوده و هیچگونه حقی برای شرکت کنندگان ایجاد نخواهد کرد.
4. سپرده شرکت در مزایده 20.000.000 ریال می باشد که باید به صورت فیش واریز نقدی به حساب شماره 3 - 3451625 - 11 - 7408 بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه رسالت به نام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی ارائه گردد.
5. مبلغ تضمین شرکت در مزایده بصورت واریز نقدی ، ضمانت نامه بانکی، اوراق مشارکت و اسناد خزانه می باشد. ضمنا حساب شماره 3 - 3451625 - 11 - 7408 بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه رسالت به نام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان جهت واریز نقدی اعلام می گردد.
6. زمان برگزاری کمیسیون معاملات روز سه شنبه مورخ 97.9.6 ساعت 10 صبح در محل دفتر سازمان انجام خواهد شد.
7. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز به شرکت در مزایده می باشند.
8. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
9. شرکت کنندگان در مزایده مجاز به شرکت در جلسه بازگشایی پاکت ها می باشند.
10. متقاضیان شرکت در مزایده نباید منع قانونی شرکت در معاملات دولتی داشته باشند.
11. کلیه هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
12. سپرده افرادی که در مزایده برنده نشوند به غیر از نفرات اول تا سوم بعد از یک هفته مسترد خواهد شد و در صورت انصراف نفر اول سپرده ایشان ضبط و با نفر بعدی معامله صورت می گیرد.
13. متقاضیان می توانند جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر از مورخ 97.8.23 الی 97.9.5 به آدرس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان واقع در میدان رسالت - ابتدای بلوار ولایت ساختمان مدیریت خدمات شهری - طبقه اول مراجعه نمایند.
14. سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
15- جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 08138244441 و 08138244440 تماس حاصل فرمایید. 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی