مزایده آهن آلات، آلومینیوم و مس روکش دار ضایعاتی - آگهی 20075

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده شماره الف - ب- 111- 97 - نوبت دوم
شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان در نظر دارد اقلام ضایعاتی واقع در امور سدهای گیلان در منجیل به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  به شماره فراخوان 100971076000002 از طریق فراخوان مزایده عمومی یک مرحهل ای به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی (ستاد ایران) به آدرس  WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
1- نام و نشانی دستگاه مزایده گزار: شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان - رشت - بلوار امام خمینی- تلفن  33669021- 013 
2- موضوع مزایده: فروش اقلام ضایعاتی امور سدهای گیلان در 3 گروه مستقل به شرح جدول ذیل 

گروه شرح اقلام مقدار تقریبی (کیلوگرم) قیمت واحد (ریال) قیمت کل (ریال) تضمین شرکت در مزایده
1 آهن آلات  194000 20000 ریال  3.800.000.000 ریال  194.000.000 ریال 
2 آلومینیوم  4000 300000 ریال  800.000.000 ریال  40.000.000 ریال 
3 مس روکش دار 2000 220000 ریال  440.000.000 ریال  22.00.000 ریال 

ملاک تعیین برنده در هر گروه قیمت کل پیشنهادی می باشد. 
به پیشنهادهای پایین تر از قیمت های پایه اعلام شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ارایه سپرده شرکت در مزایده می بایست به یکی از طرق زیر صورت پذیرد:
الف- ارایه فیش واریزی به شماره حساب جاری سیبا  2175084406002 نزد بانک ملی شعبه مرکزی رشت - کد 3716 
ب- ارایه ضمانت نامه معتبر بانکی 
در صورت ارایه ضمانت نامه بانکی حداقل مدت اعتبار از زمان برگزاری مزایده می بایست به مدت سه ماه بوده و برای سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
** مطابق قوانین و مقررات موضوعه مبلغ مالیات بر ارزش افزوده نیز برعهده برنده مزایده بوده و می بایست به حساب مربوطه وایز گردد.
** هزینه کارشناسی به مبلغ 19.600.000 ریال و هزینه آگهی های روزنامه برعهده برندگان مزایده می باشد که به نسبت بین آنها تقسیم خواهد شد.
روش دریافت وجه: 100% قیمت پیشنهادی هر یک از گروه ها می بایست قبل از تحویل اقلام هر گروه به صورت نقدی حداکثر ظرف مدت 7 روز توسط برنده مزایده به حساب مربوطه واریز گردد (براساس شرایط مندرج در اسناد مزایده) 
زمان بازدید: متقاضیان می توانند از تاریخ 97.8.21 لغایت 97.8.30 همه روزه به استثنا روزهای پنجشنبه و جمعه و تعطیلات رسمی در ساعات اداری با هماهنگی امور سدهای گیلان واقع در منجیل نسبت به بازدید اقدام نمایند. 
شرایط کلی شرکت کنندگان: شرکت کنندگان باید به سن قانونی انجام معامله رسیده و منع قانونی برای انجام معامله نداشته باشند.
تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه: متقاضیان می توانند از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 97.8.21 لغایت پایان وقت اداری ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 97.8.30 با واریز مبلغ 350.000 ریال به حساب شماره 2175084411006 به نام درآمدهای متفرقه شرکت سهامی آب منطقه گیلان نزد بانک ملی شعبه گیل (کد 3716) و همزمان از طریق مراجعه به سامانه ستاد ایران به آدرس WWW.SETADIRAN.IR برای دانلود اسناد مزایده اقدام نمایند.
تاریخ مهلت، محل تحویل و تاریخ بازگشایی اسناد مزایده: مزایده گران می بایست اسناد مزایده را تکمیل و ضمن بارگذاری کلیه اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا پایان وقت اداری ساعت 15 روز شنبه مورخ 97.9.10 اقدام نموده و نسبت به ارسال پاکات لاک و مهر شده الف (اصل تضمین شرکت در مزایده) و پاکت ب (اسناد مزایده) نیز در مهلت مقرر تعیین شده به دبیرخانه حراست شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان واقع در رشت - بلوار امام خمینی (ره) اقدام و رسید دریافت دارند. پیشنهادهای واصله راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97.9.11 در کمیسیون مزایده بازگشایی می گردد. حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پاکت ج پیشنهادها با ارایه معرفینامه مجاز می باشد.
مدت اعتبار پیشنهادات: 180 روز بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهاد می باشد.
- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است.
- شرکت کلیه افراد حقیقی و حقوقی به استثنا کارکنان دولت بلامانع است.
- متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره  01333660913 تماس حاصل نموده و یا به سایت های ذیل مراجعه نمایند.
- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: تلفن مرکز راهبردی و پشتیبانی 41934 - 021 می باشد.
آدرس اینترنتی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان WWW.GLRW.IR
آدرس اینترنتی پایگاه ملی اطلاع رسانی IETS.MPORG.IR
شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی