مزایده تعدادی خودرو - آگهی 20044

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی - نوبت اول 
سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در نظر دارد تعدادی از خودروهای تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده شماره 100973584000005 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت : ساعت 10 روز 4شنبه تاریخ 97.8.23
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت 12 روز 4شنبه تاریخ 97.8.30
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد ساعت 12 روز دوشنبه تاریخ 97.9.5
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 10 روز سه شنبه تاریخ 97.9.6
شماره تماس مناقصه گزار : 07731591039 خودرو و 07731591074 قرارداد
منوچهری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی