مزایده 130 تن ضایعات آهن آلات از نوع مختلف  - آگهی 19988

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی (حراج حضوری) نوبت اول
شرکت سهامی اب منطقه ای بوشهر قصد دارد حدود یکصد و سی هزار کیلوگرم 130.000 کیلوگرم انواع مختلف ضایعات فلزی را از طریق مزایده حضوری حراج مطابق قوانین و مقررات با شرایط زیر به فروش برساند 
- هزینه فروش اسناد مزایده: به مبلغ 100.000 ریال جهت واریز به حساب شماره 2175081057005 نزد بانک ملی - به نام شرکت آب منطقه ای بوشهر می باشد که می بایست فیش واریزی به همراه درخواست شرکت در مزایده جهت دریافت اسناد مزایده به دفتر قراردادها تحویل گردد. 
- تضمین شرکت در مزایده: به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی سه ماهه و یا واریز وجه نقد در وجه شرکت ارایه گردد. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
- پس از اعلام برنده مزایده کل بهای آهن آلات مورد مزایده نقدا از خریدار دریافت می گردد. کلیه هزینه های مربوط به بارگیری، حمل و توزین  به عهده برنده مزایده می باشد 
- در صورتی که وزن اقلام مورد مزایده بیشتر یا کمتر از برآورد باشد تفاوت قیمت آن از برنده مزایده اخذ و یا مسترد خواهد شد.
- هزینه کارشناسی، آگهی روزنامه ،  تنظیم تعهدنامه محضری به عهده برنده مزایده می باشد.
- زمان فروش اسناد: از تاریخ 97.8.22  لغایت 97.8.28 می باشد 
- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به موضوع مزایده در اسناد مزایده درج گردد 
- کمیسیون مزایده راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 97.9.5  در محل قانونی شرکت سهامی آب منمطقه ای استان بوشهر تشکیل خواهد گردید.
- به پیشنهاد فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- هر مزایده گر باید برای کل اقلام مورد مزایده پیشنهاد قیمت ارائه نماید.
- پس از تعیین برنده کل اقلام مورد مزایده در حضور نمایندگان مزایده گذار توزین و بهای کل براساس قبض باسکول قیمت واحد پیشنهادی محاسبه خواهد شد.

ردیف نوع کالا مقدار واحد قیمت پایه ریال  قیمت کل ریال تضمین شرکت در مزایده (ریال)
1 آهن آلات از نوع مختلف  130.000 کیلوگرم  19.000 2.470.000.000 247.000.000
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی