مزایده 4 دستگاه اتوبوس فاقد کارایی - آگهی 19401

منقضی شده
شرح آگهی :
آگهی مزایده عمومی مرحله اول (کتبی) - نوبت اول
سازمان اتوبوسرانی مشترک بندر ماهشهر - بندر امام خمینی(ره) به استناد مصوبه شماره 1348 مورخ 97.7.17 شورای سازمان در نظر دارد 4 دستگاه اتوبوس های فاقد کارائی خود را با شرائط ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.
1- متقاضیان می توانند ضمن واریز مبلغ 300.000 ریال جهت هر ردیف (غیرقابل استرداد) به حساب سیبا 0109898073005 بانک ملی شعبه شهرداری بندر ماهشهر نسبت به دریافت اوراق مزایده اقدام نمایند. توضیح: جهت شرکت در مزایده هر ردیف می بایست فیش جداگانه واریز گردد. 2- اسناد مزایده از تاریخ 97.8.20 تا ساعت 12 مورخ 97.8.29 در امور مالی سازمان اتوبسرانی واقع در خیابان طالقانی جنب آتش نشانی مرکزی تلفن 52322210-061 با ارائه فیش واریزی به متقاضیان تسلیم می گردد تحویل پاکات حداکثر تا تاریخ 97.8.30 و بازگشایی مورخ 97.9.5 می باشد
 از تاریخ 97.8.20 دستگاه های مورد نظر از ساعت 8 صبح لغایت 13 در پارکینگ سازمان اتوبوسرانی واقع در انتهای خیابان طالقانی آماده بازدید می باشند.
 متقاضیان هر دستگاه موظفند 5 درصد قیمت پایه را به صورت جداگانه به عنوان ضمانت نامه شرکت دز مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب سپرده سیبا 0110893265002 نزد بانک ملی شعبه شهرداری نبد ماهشهر ارائه نمایند.
برنده حداکثر 48 ساعت پس از برگزاری و اعلام برنده شدن مزایده می بایست حداقل 20 درصد مبلغ پیشنهادی خود را به حساب سیبا 0109898073005 به نام درامد سازمان اتوبوسرانی واریز نمایند در غیر این صورت سپرده شرکت در مزایده به نفع سازمان اتوبوسرانی ضبط می گردد.
 برنده مزایده باید حداکثر هفت روز پس از تاریخ  ابلاغ نسبت به واریز کل مبلغ پیشنهادی خود به حساب سازمان اتوبوسرانی اقدام نمایند در غیر این صورت تضمین شرکت در مزایده به نفع سازمان اتوبوسرانی مشترک بندر ماهشهر، بندر امام خمینی (ره) ضبط می شود و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد و تا هنگام واریز وجه توسط برنده مزایده سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.
 هزینه کارشتاسی درج آگهی در روزنامه و نقل و انتقال سند به عهده برندگان مزایدهه می باشد.
پیشنهادهای زیر قیمت پایه مردود اعلام می گردند.
 به پیشنهادهای مخدوش و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است و شرکت کنندگان حق هیچ گونه اعتراضی ندارند.
ردیف نوع دستگاه مدل قیمت پایه (ریال) 5% ضمانت شرکت در مزایده (ریال)
1 اتوبوس شهری اریس باس  1387  510.000.000  25.000.000
 2  اتوبوس شهری اریس باس 1387   525.000.000  26.250.000
3  اتوبوس شهری اریس باس  1384  625.000.000  31.250.000
4  اتوبوس شهری بنز 457  1384  650.000.000  32.500.000
بهبانی سرپرست سازمان اتوبوس رانی مشترک شهرستان ماهشهر و بندر امام خمینی (ره)

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی