مزایده اقلام و آهن آلات مستهلک و 31 اصله درخت (توسکا، تبریزی، لرک و نارون) - آگهی 19397

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده حضوری نوبت اول - چاپ اول
شهرداری رودسر در نظر دارد موارد ذیل را به استناد مصوبه های شورای اسلامی شهر رودسر و برابر نظریه کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری به فروش برساند . 

ردیف موضوع مزایده  شماره و تاریخ مصوبه شورای اسلامی شهر  مبلغ سپرده 
ریال 
1 31 اصله درخت از گونه های نارون - چنار - توسکا - تبریزی - لرک  بند یک مصوبه شماره 55 مورخ 97.7.23 20.000.000
2 فروش مقادیری از اقلام و آهن آلات مستهلک  بند یک مصوبه شماره 54 مورخ 97.7.16 20.000.000

(( شرایط شرکت در مزایده))
1-   شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ 20.000.000 ریال بابت شرکت در مزایده درخت و مبلغ 20.000.000 ریال بابت شرکت در مزایده اقلام و آهن آلات مستهلک که می بایست به صورت نقدی به حساب 1178813890 نزد بانک ملت شعبه مرکزی رودسر واریز و فیش بانکی را با خود در روز مزایده همراه داشته و تحویل اعضا کمیسیون معاملات نمایند.
2- برندگان مزایده ظرف مدت 2 روز باید کل مبلغ پیشنهادی خود را به حساب شهرداری رودسر واریز و مفاصا حساب دریافت نمایند. تامواردی را که برنده شده اند تحویل بگیرند در غیر این صورت سپرده آنها به نفع شهرداری رودسر ضبط و موضوع مزایده به ترتیب به نفرات دوم و سوم واگذار می گردد.
3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4- مزایده حضوری در روز چهارشنبه مورخ 97.8.30 ساعت 9 صبح برگزار می گردد.
5- قیمت کارشناسی خودرو لاک و مهر شده و روز برگزاری مزایده بازگشایی خواهد شد.
6- در صورتی که پیمانکاران شهرداری رودسر در مزایده شرکت نمودندمی بایست کل مبلغ پیشنهادی را نقدا به حساب شهرداری واریز نمایند و از مطالبات آنان به هیچ عنوان کسر نخواهد شد.
7- ساعت بازدید از موارد مزایده همه روزه به جز روزهای تعطیل از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر می باشد.
8- برنده مزایده موظف است موارد خریداری شده را حداکثر ظرف  3 روز پس از واریز مبلغ پیشنهادی از انبار شهرداری خارج نماید در غیر اینصورت روزانه مبلغ 500.000 ریال هزینه وصل خواهد شد.
9- هزینه چاپ آگهی کارشناسی و غیره برعهده برنده مزایده می باشد.
شرکت کنندگان جهت هرگونه اطلاعات بیشتر می توانند با شماره های تلفن 2029-01342622090 واحد قراردادها و پیمانهای شهرداری رودسر تماس حاصل نمایید.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی