مزایده یک دستگاه مینی بوس مدل 1386 - آگهی 19396

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده حضوری حراج
شهرداری علی آباد کتول با استناد مجوز شماره ۵۱۰ مورخ 97.7.21 شورای محترم اسلامی شهر ، در نظر دارد یک دستگاه مینی بوس را با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده حضوری ( حراج) به فروش برساند.  شرایط مزایده : 
متقاضیان از موارد مزایده در محوطه تاسیسات شهرداری بازدید به عمل آورند. 
شرح دستگاه : مینی بوس 
مدل یا تاریخ خرید 1386
وضعیت بیمه 98.4.28
وضعیت خودرو سالم 
قیمت پایه کارشناسی به ریال 450.000.000
سپرده شرکت در مزایده به ریال 22.500.000
۲- شرکت کنندگان در مزایده می بایست ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب سپرده پیمانکاران بشماره حساب 0105779476005 بانک ملی بنام شهرداری واریز نمایند . سپرده مزبور پس از تحویل کامل مورد مزایده مسترد میگردد.
۳- برنده مکلف است کل مبلغ مورد مزایده را ظرف مدت ۷۲ ساعت نقدا به حساب شهرداری واریز نماید چنانچه برنده مزایده ظرف مهلت مقرر کل مبلغ پیشنهادی را به حساب شهرداری واریز ننماید یا از انجام معامله خودداری نماید ، بعنوان انصراف تلقی و سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و معامله با نفرات بعدی صورت خواهد گرفت. سپرده برندگان اول تا سوم تا تسویه حساب کامل برنده نزد شهرداری نگهداری خواهد شد و در صورت انصراف هر یک از سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و با نفر بعدی قرارداد منعقد خواهد شد.
۴- هزینه های دولتی از جمله عوارض، مالیات و هزینه های نقل و انتقال و کارشناسی و درج آگهی و ماليات بر ارزش افزوده و ... در حد مقررات به عهده برندگان حراج خواهد بود.
۵- کلیه بدهی های خودرو و عوارض شهرداری و عدم خلافی تا زمان فروش به عهده شهرداری میباشد. ۶- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار میباشد.
۷- تحویل خودرو فقط بنام شخص برنده در مزایده مقدور خواهد بود و متقاضی میبایستی از لحاظ قانونی ( سن، ملیت،و....) حائز شرایط باشد و اسناد مالکیت فقط به نام برنده در مزایده منتقل خواهد شد.
۸- برنده مزایده می بایست حداکثر هفت روز از تاریخ تحویل خودرو ( با ارائه تعهد محضری) نسبت به انتقال سند اقدام نماید و پس از این مدت هزینه های مرتبط طبق مقررات از وی اخذ خواهد شد و عواقب عدم انتقال سند بعهده خریدار است که پس از طی مراحل قانونی برنده می بایست نسبت به انتقال خودرو از پارکینگ شهرداری اقدام نماید. 
9- تعویض پلاک خودروی خریداری شده منوط به اخذ معاینه فنی از مراکز مجاز معاینه میباشد و برنده موظف است جهت انتقال خودروی خریداری شده نسبت به انجام مراحل قانونی طبق مقررات مربوطه اقدام نماید.
۱۰- متقاضیان می توانند اسناد و مدارک را از امور قراردادها شهرداری به شماره های ۶-۱۷۳۴۲۲۲۵۲۵ داخلی ۲۳۰ و یا از طریق سایت
www . aliabad . ir دریافت فرمایند.
11- مراسم مزایده راس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ 97.8.29 در محل شهرداری با حضور اعضای کمیسیون عالی معاملات شهرداری و شرکت کنندگان انجام خواهد شد.
ابوذر اسفندیاری پور شهردار علی آباد کتول

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی