مزایده ضایعات آهن و ملیگرد، ضایعات سیم و کابل آلومینیوم و مس و ... - آگهی 19345

منقضی شده
شرح آگهی :

مزایدات عمومی یک مرحله ای - نوبت اول شماره 49-97 
موضوع مزایده : فروش انواع کالای اسقاط

گروه زیرگروه شرح کالای اسقاط واحد فروش مقدار/ تعداد برآوردی مبلغ سپرده شرکت در مزایده -ریال
 1 1-1 انواع آهن آلات انواع آهن آلات اسقاط کیلوگرم 34.395 110.000.000
 1-2  انواع میلگرد اسقاط کیلوگرم 10.000
2 انواع تیر سیمانی و فنداسیون اسقاط اصله 347 45.000.000
3 1-3 انواع کابل انواع کابل های مسی  فشار ضعیف اسقاط کیلوگرم 13.088 300.000.000
3-2 انواع کابل های آلومینیومی  کیلوگرم 3.159
4 4-1 انواع کنتور تکفاز مکانیکی اسقاط دستگاه 3.155 48.000.000
4-2 سه فاز مکانیکی اسقاط  51
4-3 تکفاز دیجیتال اسقاط 2.555
4-4 سه فاز دیجیتال اسقاط  391
5 5-1 انواع آلومینیوم انواع سیم آلومینیوم اسقاط کیلوگرم 5.598 130.000.000
5-2 چراغ- جعبه انشعاب- کاسه کنتور- کلمپ اسقاط کیلوگرم 4.138
6 6-1 انواع مقره و ترانس انواع ترانس چراغ خیابانی کیلوگرم 965 15.000.000
 6-2  انواع مقره بشقابی اسقاط کیلوگرم 2.894
7 انواع فیوزکات اوت اسقاط عدد 125 4.000.000
8 انواع قرقره فلزی اسقاط کیلوگرم 10.000 30.000.000
9 9-1 انواع کالاهای متفرقه انواع فیوز اسقاط
یکجا
6.000.000
9-2 انواع لامپ اسقاط
 9-3  انواع کالاهای متفرقه اسقاط
 10  انواع سیم و کابلشو مسی اسقاط (با شرایط خاص بند 1 فرم 2 اسناد مزایده) کیلوگرم 10.522 442.000.000
 جمع سپرده شرکت در مزایده ریال  1.130.000.000

مهلت فروش اسناد از تاریخ 1397.08.14 تا 1397.08.23 به مدت 10 روز
نوع سپرده شرکت در مزایده ضمانتنامه بانکی چک تضمین شده بانکی واریز وجه به حساب جاری شرکت به شماره 0105626274006 نزد بانک ملی شعبه برق زنجان کد 4319 و ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز و بیمه مرکزی خواهد بود. مطابق با آیین نامه تضمین شرکتهای توزیع برق ابلاغی 11.3070 مورخ 96.6.29
به پیشنهادهای فاقد امضا فاقد سپرده مشروط مخدوش و یا کمتر از میزان سپرده مقرر چک شخصی و نظایر آن و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
مبلغ و نحوی خرید یا دریافت اسناد مزایده واریز مبلغ 400.000 ریال به ازای هر مزایده به حساب 0102166650001 نزد بانک صادرات زنجان کد 900 به نام شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان و ارائه اصل فیش واریز در پاکت الف الزامی است نحوی دریافت اسناد به دو روش زیر می باشد.
جهت دریافت حضوری اسناد مزایده با در دست داشتن اصل فیش واریزی و نامه معرفی نماینده توسط شرکت کننده با مراجعه به آدرس مزایده گزار که در ذیل درج گردیده است. 
جهت دریافت غیر حضوری اسناد مزایده ابتدا تصویر فیش واریزی را به شماره 33448501- 024 فاکس نموده و با هماهنگی اداره قراردادهای مزایده گزار به شماره تلفن 33460500- 024 یا 33157274- 024 نسبت به دانلود اسناد اقدام فرمایید. 
مهلت تحویل اسناد و بازگشایی اسناد مزایده تحویل اسناد تمامی مزایده فوق تا ساعت 12 مورخ 1397.09.06 به دبیرخانه شرکت آدرس ذیل با اخذ رسید و بازگشایی اسناد راس ساعت 13:30 مورخ 1397.09.06 در سالن کنفرانس شرکت توزیع زنجان خواهد بود. 
شرایط متقاضیان جهت شرکت در مزایده  برای گروه های 1 تا 9: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی می توانند در گروه های مذکور شرکت نمایند.
  شرایط متقاضیان جهت شرکت در مزایده برای گروه 10 (انواع سیم و کابلشوی مسی اسقاط):  کلیه تولید کنندگان سیم و کابل و کلیه شرکت های تبدیل کننده سیم مسی اسقاط به مفتول و یا سایر محصولات مشابه با ارائه مدارک مثبته 
تبصره: کلیه شرکت کنندگان در این مزایده می توانند در یک یا کل گروه های موضوع مزایده ارائه قیمت نمایند. 
نام و نشانی شرکت مزایده گزار: زنجان- خیابان سعدی شمالی- شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان-  امور تدارکات کدپستی 13111-45137 تلفن 13-33440011-024 فاکس 33448501-024 جهت کسب اطلاعات بیشتر تلفن 33460500-024 یا 33157274-024
هزینه درج دو نوبت آگهی روزنامه برعهده برنده مزایده خواهد بود و مزایده گر می بایست مبلغ آن را از اداره قراردادهای شرکت سوال نماید. تلفن اداره قراردادها شرکت 33460500-024 یا 33157274- 024 
متقاضیان می توانند جزئیات و اسناد مربوط به مناقصه را در سایت های شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان WWW.ZEDC.IR و WWW.TAVANIR.ORG.IR شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر یا HTTP://IETS.MPORG.IR پایگاه ملی مناقصات مراجعه فرمایند.
شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی