مزایده بشکه خالی مستعمل و از رده خارج  - آگهی 19341

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 2571/ 650/ 97 - نوبت اول
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ـ منطقه لرستان در نظر دارد اقلام ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. شرکت کنندگان می توانند از زمان چاپ آگهی نوبت اول تا 5 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم در ساعات اداری پس از واریز مبلغ 300.000 ریال به حساب IR370100004101046871202050  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام تمرکز وجوه درآمد شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ـ منطقه لرستان واریز و به همراه فیش واریزی و معرفی نامه معتبر و ارائه درخواست کتبی حضور جهت بازدید خرید و دریافت اسناد و مدارک مزایده به آدرس خرم آباد ـ کیلومتر 26 جاده پلدختر ـ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ت منطقه لرستان ـ امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.
محل و مکان اجرای کار: منطقه لرستان ـ مرکز انتقال نفت شهید قلندری پل باباحسین واقع در جاده کمربندی خرم آباد
مدت اجرای کار دو ماه
نام دستگاه نظارت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان ـ تدارکات کالا
قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
شرایط و مدار:
ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی و کد ثبت نام در پایگاه ملی مناقصات جهت اشخاص حقوقی 
ارائه کد ملی و کد ثبت نام در پایگاه ملی مناقصات جهت اشخاص حقیقی
ارائه فیشو اریزی به مبلغ 5% مبلغ پیشنهادیبه عنوان سپرده شرکت فرایند ارجاع کار به حساب شماره IR370100004101046871202050  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایارن و به نام تمرکز وجوه درآمد شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه لرستان و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق از ضمانت نامه های مندرج در بندهای الف، پ ، ج ، چ ، ح ماده 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ 5069 مورخ 94.9.22 هیئت محترم وزیران 
ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات به میزان 10% کل مبلغ پیشنهادی برنده مزایده . پیشنهادهای واصله در محل کمیسیون مناقصات به آدرس تهران ـ خیابان سپهبد قرنی ـ نرسیده به چهارراه سپند ـ پلاک 188 ـ طبقه هشتم روز شنبه مورخ 97.9.24 ساعت 14.30 با ارسال دعوتنامه قبلی جهت حضور بازگشایی خواهد شد. 

ردیف  اقلام مزایده  تعداد  واحد 
1 بشکه خالی مستعمل و از رده خارج  4000 عدد

ضمنا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33305022- 066 و یا 33404145-066 داخلی 95048 تماس حاصل نمایند.
WWW.IOPTC.IR
WWW.SHANA.IR

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی