مزایده آهن آلات و تیرهای چوبی - آگهی 19313

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده کتبی مرحله اول (نوبت اول ـ نوبت دوم) - شماره 97/27
شهرداری ممقان در نظر دارد مقداری آهن آلات و تیرهای چوبی مستعمل را از طریق مزایده کتبی و با شرایط ذیل به فروش برساند.
مشخصات آهن آلات و تیرهای چوبی
1ـ آهن آلات به مقدار 10390 کیلوگرم به قیمت پایه هر کیلو 40.000 ریال + مالیات ارزش افزوده
2ـ تیرهای چوبی به تعداد 150 عدد به قیمت پایه هر عدد 200.000 ریال + مالیات ارزش افزوده
اوزان آهن آلات و تعداد تیرهای چوبی تقریبی بوده و در زمان تحویل مقدار واقعی ملاک عمل خواهد بود.
شرایط مزایده:
1. شرکت کنندگان باید 5 درصد قیمت مبنا را آهن آلات مبلغ 20.780.000 ریال و تیرهای چوبی مبلغ 1.500.000 ریال به حساب جاری 3100000453001 بانک ملی ایران واریز و فیش مربوطه را همراه با برگ درخواست در پاکت سربسته تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه 97.8.30 به دبیرخانه شهرداری ارائه و رسید دریافت نمایند.
2. به درخواستهای فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
3. متقاضیان می توانند همه روزه در وقت اداری از لوازم بازدید نمایند.
4. پیشنهادات واصله راس ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 97.9.1 در حضور اعضای هیات عالی معاملاتی باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است. 
5. برنده مزایده موظف است ظرف یک هفته از تاریخ صورتجلسه هیئت عالی معاملاتی به شهرداری جهت عقد قرارداد اقدام نمایند. در غیر این صورت منصرف تلقی و سپرده ایشان ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواد شد و در صورتی که نفرات دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
6ـ سپرده نفرات اول تا سوم تا تحویل قطعی لوازم مسترد نخواهد شد. 
7. شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات بدون توضیح مختار است. 
8. متقاضیان جهت کسب اطلاعات می توانند با شماره تلفن 34322992 و 34323351 - 041 تماس حاصل نمایند.
9 . کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. 
روابط عمومی شهرداری ممقان 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی