مزایده آهن آلات، سیم مسی، سیم و کابل آلومینیومی، دستگاه ترانس اسقاطی و ... - آگهی 19224

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی  یک مرحله ای - نوبت دوم 
شرکت توزیع نیروی برق مازندران در نظر دارد لوازم اسقاطی موجود در انبار مرکزی و امورهای تابع به شرح ذیل را برابر مجوز صادره و شرایط، شرح و جزئیات مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش برساند. متقاضیان می توانند برابر جدول ذیل با مراجعه به این شرکت اقدام به دریافت اسناد نمایند. 

ردیف شماره مزایده  موضوع مزایده  مبلغ برآوردی (ریال) مبلغ تضمین (ریال)
1 971030630 فروش حدود 20 تن انواع آهن آلات نظیر پیچ و مهره، براکت، آرممان و ... 280.000.000 28.000.000
2 971030632 فروش حدود 21 تن سیم مسی اسقاطی در نمرات مختلف 7.980.000.000 798.000.000
3 971030633 فروش حدود 19 تن سیم آلومینیومی اسقاطی در نمرات مختلف 2.090.000.000 2090.000.000
4 971030635 فروش حدود 14 تن انواع کابل آلومینیومی و مسی اسقاطی به صورت ترکیبی 1.120.000.000 112.000.000
5 971030637 فروش لوازم اسقاطی نظیر فیوز چاقویی، مینیاتوری، فیوز کات اوت، ترانس جریان،
سکسیونر، انواع مقره و ... به صورت دپو شده
250.000.000 25.000.000
6 971030638 فروش حدود 25 دستگاه ترانس اسقاط غیر قابل تعمیر و مخزن خالی ترانس 1.391.200.000 139.120.000

توضیحات: 
- مبلغ تضمین شرکت در مزایده باید مطابق شرایط اعلام شده در مزایده ارائه گردد. 
- مبلغ برآوردی به همراه مالیات بر ارزش افزوده محاسبه گردیده است. 
3- به پیشنهادهای فاقد امضا مجاز، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در این فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
4- سایر شرایط و اطلاعات در اسناد مزایده درج شده است.
5- شرکت های تولید کننده سیم و کابل و شرکت و کارگاه های دارای مجوز ذوب فلزات می توانند در مزایده ردیف 3، 2 و 4 شرکت کنند 
6. شرکت های تولید کننده انواع ترانس می توانند در مزایده ردیف 6 شرکت کنند. 
1- زمان بازدید و فروش اسناد: از روز شنبه مورخ 97.08.12 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه 97.08.19
2- محل بازدید:انبار مرکزی شرکت توزیع برق مازندران (به آدرس اعلام شده در بند 4)
3- مبلغ فروش اسناد: مبلغ فروش هر یک از اسناد مزایده فوق الذکر 300.000 ریال می باشد که متقاضی برای دریافت  اسناد هر مزایده باید فیش واریزی به حساب شماره 5240332412 بانک ملت شعبه امیر مازندرانی ساری را ارائه نماید. 
- محل دریافت اسناد: الف- سایت شرکت توزیع نیروی برق مازندران HTTP://WWW.MAZTOZI.IR سیستم مناقصات 
ب- ساری، بلوار خزر، بعد از خیابان حزب ا... امور تدارکات شرکت توزیع برق استان مازندران - اداره مناقصات 
- مهلت تحویل پیشنهاد و زمان بازگشایی پاکات: حداکثر تا ساعت 11 صبح روز سه شنبه 97.08.29 می باشد. 
ضمنا تاریخ گشایش پاکات در ساعت 13 ظهر همین روز به ترتیب شماره مزایده می باشد. 
6- محل تحویل و بازگشایی پیشنهاد: ساری، بلوار خزر، بعد از خیابان حزب ا... امور تدارکات شرکت توزیع برق استان مازندران 
7- نحوه اطلاع رسانی آگهی مناقصه: 
الف- سایت پایگاه ملی مناقصات به آدرس WWW.IETS.MPORG.IR ب- سایت معاملات توانیر به آدرس WWW.TENDER.TAVANIR.ORG.IR ج - سایت شرکت توزیع برق مازندران به آدرس WWW.MAZTOZI.IR
د- در صورت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33405121 - 011 امور تدارکات (اداره مناقصات و مزایده) تماس حاصل فرمایید. 
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مازندران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی