مزایده خودرو سبک و سنگین فرسوده، اقلام فرسوده مخابراتی و انواع قطعات خودرویی - آگهی 19157

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی شماره 5/7 نوبت دوم
فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمالشرق نزاجا (مدیریت خرید و پیمان- دایره فروش) در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

ردیف  شرح جنس 
 1 انواع خودرو سبک و سنگین فرسوده 
 2 اقلام و وسایل فرسوده شامل مهندسی ، سررشته داری ، مخابرات و ابزار آلات کارگاهی 
 4 انواع قطعات نو و فرسوده خودرویی 

سپرده شرکت در مزایده : شرکت کنندگان می بایست 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را به عنوان تضمین شرکت در مزایده به حساب جاری طلایی 5151571639009 نزد بانک سپه به نام وجه متفرقه پشتیبانی منطقه 5 واریز یا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانکی و یا اوراق مشارکت به مزایده گزار ارایه نمایند.
تاریخ و محل دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 97.8.19 لغایت 97.8.22 درب انتظامات پادگان ف آماد و پشتیبانی منطقه شمال شرق نزاجا مدیریت خرید و پیمان دایره فروش 
زمان و محل تحویل پیشنهادها: پیشنهاددهندگان باید حداکثر تا ساعت 10 مورخه 97.8.23 پاکات پیشنهادی خود را به انتظامات پادگان ف آماد و پشتیبانی منطقه شمالشرق نزاجا تحویل نمایند. 
زمان و محل قرائت پیشنهادها»: پیشنهادهای واصله در ساعت 10:30 مورخه 97.8.23 در حضور اعضای کمیسیون در محل برگزاری مزایده بازگشایی و قرائت خواهد شد 
توجه زمان بازید جهت خریداران از ساعت 9 صبح تا 13 ظهر از تاریخ 97.8.19 لغایت 97.8.22 می باشد.
هزینه درج دو نوبت آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.
دستگاه مزایده گزار در یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.
آدرس محل برگزاری کمیسیون: مشهد - خیابان امام خمینی (ره) انتهای امام خمینی 81 پادگان ف آماد و پشتیبانی منطقه شمال شرق نزاجا (مجتمع فرهنگی فجر انقلاب) تلفن: 7- 38599116- 051

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی