مزایده ضایعات فلزی، بشکه خالی، اقلام اسقاطی مخابراتی، مهندسی، بهداری، فنی و ... - آگهی 19154

منقضی شده
شرح آگهی :

اگهی مزایده عمومی - نوبت اول 
1- نام سازمان مزایده گذار : پشتیبانی منطقه یکم امامت نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران 
2- آدرس دستگاه مزایده گزار : بندرعباس -بلوار اسکله شهید باهنر - روبروی ناوگان -پشتیبانی منطقه یکم نداجا - تلفن 07633564233
3- موضوع مزایده : فروش اقلام اقساط و مازاد به شرح ذیل : 
باطری مستعمل نیمه سنگین صنعتی و خودرویی 
اقلام اسقاط مخابراتی 
اقلام اسقاط مهندسی 
اقلام اسقاط بهداری 
ضایعات فلزی 
بشکه خالی 220 لیتری 
اقلام مازاد مخابراتی
اقلام اسقاطی آمادهمگانی
اقلام اسقاط فنی
اقلام داغی ترابری
یک دستگاه آب شیرین کن خارج از رده 500*3 
4- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده : ارائه ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریز نقدی ببه مبلغ 10% قیمت پیشنهادی به حساب شماره 5151575458004 نزد بانک سپه به نام سپرده پیمانکاران 
5- مهلت فروش اسناد: از تاریخ چاپ نوبت اول آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 97.8.17 
6- مهلت بازدید از اقلام: از تاریخ چاپ نولت اول اگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 97.8.24 
7- مهلت تحویل پاکت به صندوق حداکثر تا ساعت 12 روز جمعه مورخه 97.8.25
8- زمان مزایده و محل قرائت پیشنهادها : ساعت 9 روز شنبه مورخه 97.8.26 به ادرس محل دریافت اسناد می باشد.
9- شرکت خریداران در مزایده و ارائه پیشنهاد ها به منرله قبول شروط و تمامی تکالیف تعیین شده از سوی نداجا می باشد.
10-اطلاعات و شرایط تکمیلی در اسناد مزایده درج گردیده است.
11- نداجا در راستای صرفه و صلاح خود در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها به هر عنوان که صلاح بداند مختار است.
12-هزینه درج آگهی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.
13-بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده و در پاکت سربسته تسلیم گردد.
فرماندهی پشتیبانی منطقه یکم امامت نداجا

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی