مزایده اسلج و مواد زائد نفتی  - آگهی 18978

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای - نوبت اول
کد فراخوان : 3178837
عنوان مزایده: مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 1 ک/ ت/ 97 مربوط به فروش اسلج و مواد زائد نفتی 
مزایده گزار: شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به آدرس کرمانشاه میدان نفت بلوار زن پلاک 42 کد پستی 6714677745 شماره تماس 08338370072 داخلی 2143 و 2145 نمابر 08338381623
نوع کمیت کیفیت کالا و خدمات:
فروش اسلج مواد هیدروکربنی زائد موجود در گودال های سوخت
به همراه کلیه عملیات تخلیه گودال ها بارگیری و حمل
به مقدار تقریبی 5800 بشکه
قیمت پایه کالا ارزش برآوردی: 50.547.042.468 ریال 
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 2.527.352.000 ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا سایر ضمانتنامه های مندرج در قانون برگزاری مناقصه و مزایده
مدت اعتبار پیشنهادها: 60 روز از زمان گشایش پاکات
شرایط متقاضی جهت اشخاص حقوقی: ارائه اساسنامه - آگهی آخرین تغییرات- آگهی تاسیس و مجوز بازیافت و امحا از سازمان محیط زیست
شرایط متقاضی جهت اشخاص حقیقی: ارائه مدارک هویتی و مجوز بازیافت و امحا از سازمان محیط زیست
از واجدین شرایط شرکت در مزایده دعوت می گردد پس از انتشار نوبت اول آگهی تا 7 روز پس از انتشار نوبت دوم مدارک خود را از طریق پست پیشتاز به دبیرخانه کمیسیون مناقصات شرکت نفت و گاز غرب ارسال و تاییدیه دریافت نمایند.
متعاقبا اسناد مزایده از طریق پست الکترونیک ایمیل به آدرس مناقصه گرانی که دارای شرایط مزبور هستند ارسال می گردد مهلت تحویل پاکات پیشنهاد مالی ساعت 13.45 روز یک شنبه مورخ 97.9.18 بوده و جلسه گشایش پاکات راس ساعت 14 همان روز در سالن جلسات شرکت برگزار می گردد همچنین کلیه مزایده گران می بایست جهت آگاهی از کمیت و کیفیت کالا در تاریخ 97.9.6 راس ساعت 10 صبح در منطقه چشمه خوش در جلسه سایت ویزیت حضور یابند.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی