مزایده سیم مسی و آلومینیومی اسقاط، کابل مسی و آلومینیومی اسقاط (روغنی و خشک) - آگهی 18976

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای 97/03 نوبت دوم 
شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان در نظر دارد اقلام اسقاط و مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی (دارای پروانه بهره برداری ذوب فلزات و تولیدکننده سیم و کابل مسی و آلومینیوم) واگذار نماید. لذا از داوطلبان شرکت در مزایده دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده پس از واریز مبلغ 100.000 ریال به حساب 0101817283006 بانک صادرات شعبه میدان سعدی سمنان از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۵ روز کاری به امور تدارکات شرکت واقع در سمنان شهرک گلستان بلوار کاشف نبش میدان الغدیر شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان مراجعه نمایند 
متقاضیان می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی توانیر به آدرس HTTP://TENDER.TAVANIR.ORG.IR  بخش مزایده/ توزیع برق استان سمنان نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
شماره تماس پیگیری 9-33435160-023 داخلی 5368-5362 نمابر 33438130-023 
وب سایت HTTP://WWW.SEMEPD.IR 

ردیف شرح کالا مقدار واحد قیمت کارشناسی (ریال) میزان تضمین (ریال)
1 سیم مسی اسقاط 10.000 کیلوگرم 550.000 400.000.000
2 سیم آلومینیوم اسقاط  10.000 کیلوگرم 200.000 200.000.000
3 کابلهای آلومینیوم اسقاط (روغنی و خشک) 7.000 کیلوگرم 120.000 84.000.000
4 کابلهای مسی اسقاط (روغنی و خشک) 7.000 کیلوگرم 230.000 161.000.000
                             جمع کل  845.000.000

مهلت خرید اسناد: 97.8.10
تاریخ تحویل پاکتها: تا پایان وقت داری 97.8.21
تاریخ بازگشایی پاکتها: ساعت 11 صبح مورخ 97.8.22
مبلغ فروش ضایعات از برنده مزایده نقدا دریافت و هرگونه مالیات، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است.
الف. نوع ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار 
1- ضمانتنامه بانکی قابل تمدید و معتبر با اعتبار سه ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 
2. واریز وجه نقد به حساب 0101857293005 بانک صادرات شعبه میدان سعدی به نام شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان و ارائه رسید وجه 
ب. به پیشنهادهای مخدوش، مشروط و مبهم و بدون مهر و امضاء و یا فاقد ضمانت نامه شکرت در مزایده و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ج. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب ا ثر داده نخواهد شد.
ضمنا شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان د ررد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار بوده و هزینه های برگزاری مزایده از برنده مزایده اخذ خواهد شد.
نکته: شرکت کننده موظف است تصویر پاکتهای الف و ب و ج و پاکت مجموعه کامل اسناد که در انتهای اسناد مزایده درج گردیده را روی چهار پاکت ارسالی خود با چسب مایع بچسباند.
محل تحویل پاکتها مزایده: سمنان شهرک گلستان نبش میدان الغدیر دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی