مزایده ماشین آلات فرسوده شهرداری (کامیون اینترناش، کامیون بنز کمپرسی 1313 و ...) - آگهی 17215

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - شماره مزایده: 97/2
بدینوسیله به اطلاع عموم می رساند که شهرداری رامهرمز در نظر دارد برابر ماده 13 آیین نامه شهرداریها مصوب 1364/4/12 با اصلاحیه های بعدی و به استناد مجوز شماره 23 مورخ 96.12.21 جلسه شورای اسلامی شهر نسبت به فروش ماشین آلات فرسوده شهرداری ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد و اوراق مزایده به شهرداری رامهرمز واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.
شرایط مزایده 1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری رامهرمز شماره حساب 3100001722007 نزد بانک ملی شعبه رامهرمز
2- زمان مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: در ساعت های اداری از تاریخ 97.7.10 لغایت 97.7.25 شهرداری - امور قراردادها
3- محل و مهلت تحویل پیشنهادها خوزستان ـ رامهرمز ـ خیابان شهید چراغزاده شهرداری رامهرمز دبیرخانه تا پایان ساعت اداری مورخ 97.8.5 
4- مبلغ خرید اسناد مزایده مبلغ 700.000 ریال واریز به حساب سیبا شمراه 3100001725001 نزد بانک ملی شعبه خیابان امت رامهرمز غیرقابل استرداد
5- محل و تاریخ گشایش پاکت های مزایده شهرداری رامهرمز راس ساعت 12 ظهر مورخ 97.8.6 
6- هزینه درج آگهی و کارشناسی بعهده برندگان مزایده می باشد.
7- به پیشنهادهای  فاقد امضاء مخدوش و ناخوانا و همچنین پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
9- برندگان اول و دوم سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.
10- در صورتی که شرکت کنندگان اشخاص حقوقی باشند نباید هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشند.
11- شرکت کنندگان صرفا تا 48 ساعت قبل از بازگشایی پاکات پیشنهادات حق اعلام انصراف کتبی را دارند و خارج از مهلت انصراف مورد قبول نبوده و در کمیسیون مزایده حق افتتاح و باز نمودن پیشنهاد و قیمت ها را دارد و در صورت برنده شدن مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.
ضمنا سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد و اوراق مزایده مندرج است.
حسین صفری ـ شهردار رامهرمز

ردیف  نوع خودرو  مدل قیمت پایه به ریال مبلغ سپرده شرکت در مزایده به ریال
 1 کامیون اینترناش 1987 500.000.000 50.000.000
 2 کامیون اینترناش 1987 500.000.000 50.000.000
 3 کامیون بنز کمپرسی 1313 1362 260.000.000 30.000.000
4 کامیون خاور عمرانی 1362 70.000.000 15.000.000
5 تریلی تراکتور باری - 20.000.000 10.000.000
6 کامیون بنز 10 چرخ کمپرسی 1355 400.000.000 40.000.000
7 میکسر سیمان موتور   80.000.000 20.000.000
8 بونکر سیمان    80.000.000

20.000.000

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی