مزایده آهن آلات ضایعاتی - آگهی 17158

منقضی شده
شرح آگهی :

نوبت دوم
شهرداری سده درنظردارد براساس مصوبه شورای محترم اسلامی شهر نسبت به فروش آهن آلات ضایعاتی خود از طریق مزایده اقدام نماید.
 لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ نشر اگهی نوبت دوم به مدت ده روز کاری به شهرداری مراجعه نمایند و نسبت به دریافت اسناد و مدارک شرکت در مزایده و همچنین ارائه قیمت پیشنهادی اقدام نمایند.
شرایط مزایده 
به پیشنهادهای بدون سپرده ، مشروط ، مخدوش و بعد از اتمام مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سپرده نفرات اول تا سوم به ترتیب در صورت برنده شدن به عدم انعقاد قرارداد خرید سپرده انها به نفع شهرداری ضبط میگردد.
مبلغ سپرده شرکت کنندگان در مزایده 5 درصد قیمت پایه جهت واریز به جاری سپرده شهرداری نزد بانک ملی 0109986028003 تعیین گردید.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
تمامی شرایط و ضوابط ایین نامه معاملات مربوط به مزایده از طرف شهرداری رعایت میگردد.
هزینه نشر اگهی کارشناسی و ... به عهده برنده مزایده می باشد.
تلفن تماس 6-44592835-071

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی