مزایده ضایعات آهن آلات ، پلاستیک ، دستگاه کپی ، کابل و ... - آگهی 17152

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 97/1 
مزایده گزار: مخابرات منطقه کرمانشاه 
موضوع مزایده: فروش تعدادی کالاهای راکد ، اسقاط و خارج از رده شامل ضایعات آهن آلات ، پلاستیک ، دستگاه کپی ، کابل ... به صورت یکجا
مهلت فروش اسناد از تاریخ 97.7.10 الی 97.7.18
مهلت تهیه و تحویل پاکات پیشنهاد قیمت از ساعت 8 صبح تا ساعت 16 عصر روز چهارشنبه مورخ 97.7.25 
نوع و میزان مبلغ سپرده شرکت در مزایده مبلغ 100.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با قابلیت تمدید و یا واریز وجه به حساب اعلام شده در اسناد مزایدهت و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت مخابرات ایران ـ منطقه کرمانشاه
نحوه فروش اسناد به صورت مراجعه حضوری و یا مراجعه به سایت مخابرات منطقه کرمانشاه به نشانی الکترونیکی WWW.TCK.IR می باشد.
محل فروش اسناد کرمانشاه چهارراه مخابرات خ مصوری ساختمان مرکزی مخابرات طبقه اول واحد قراردادها و یا به نشانی الکترونیکی WWW.TCK.IR می باشد.
نشانی تحویل پاکات کرمانشاه چهارراه مخابرات خ مصوری ساختمان مرکزی مخابرات طبقه اول واحد دبیرخانه می باشد که مدارک بایستی در مهلت مقرر تحویل گردد.
هزینه اوراق بابت شرکت در مزایده هر ملک : مبلغ 150.000 ریال به حساب سپهر 0105976923008 نزد بانک ملی کرمانشاه به نام مخابرات منطقه کرمانشاه می باشد ضمنا مبلغ فوق قابل استرداد نمی باشد.
شرکت در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
زمان و محل بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 97.7.28
ساختمان مرکزی مخابرات استان طبقه دوم اتاق جلسه 
سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مندرج است 
تلفن 37298484-37298444 فاکس 37295666
ادرس سایت WWW.TCK.IR

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی