مزایده یک دستگاه خودرو بنز آتیکو - آگهی 17110

منقضی شده
شرح آگهی :

مزایده عمومی یک مرحله ای - نوبت دوم
شهرداری دورود در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه خودرو بنز آتیکو خود از طریق مزایده به شرح ذیل اقدام نماید.
- میزان سچرده شرکت در مزایده برای دستگاه به میزان 5 درصد قیمت معادل 150.000.000 ریال می باشد که به صورت فیش واریزی به حساب 0105936886002 سپرده نزد بانک ملی شعبه  بلوار معلم به نام شهرداری دورود می بایست واریز گردد.
- به پیشنهادات فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر نخواهد شد.
- زمان محل و نحوه دریافت اسناد از روز دوشنبه مورخ 97.7.2 لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97.07.18 می باشد و متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری دورود واحد امور قراردادها مراجعه نمایند
- محل تحویل اسناد در مورد اعلام شده در واحد دبیرخانه شهرداری دورود می باشد جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 16-06643238011 واحد امور مالی تماس حاصل نمائید.
- به پیشنهادات فاقد امضا مخدوش مشروط و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
- حد نصاب شرکت کنندگان در مناقصه با توجه به اینکه در مرحله اول می باشد حداقل سه پیشنهاد می باشد و کمتر از آن قابلیت ترتیب اثر نخواهد داشت.
- جلسه بازگشایی راس ساعت 11 روز پنجشنبه مورخ 97.7.19 می باشد.
- به پیشنهادات فاقد امضا ، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج شده است.
- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97.7.18 به واحد دبیرخانه شهرداری دورود می باشد.
- هزینه چاپ اگهی به عهده شهرداری می باشد.
- بازدید از خودروی مورد مزایده می باشد و مهلت 17 روز برگزاری زایده متقاضیان می توانند از ساعت 8 صبح تا ساعت 20 در محل نقلیه شهرداری به آدرس شهرک سینا از خودرو بازدید نمایند.
- شهرداری در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مختار است و از اختیارات دستگاه مناقصه گزار خواهد بود.

نام دستگاه  قیمت کارشناسی پایه مبلغ سپرده شرکت در مزایده
بنز آتیکو به شماره 169 د 12 مدل 1383  3.000.000.000 ریال  150.000.000 ریال 

سعید حسنی ـ شهردار دورود

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی