مزایده ضایعات کربن، استیل، آهن آلات، کاور آلومینیومی و عایق، مخزن،خطوط لوله و... - آگهی 17109

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده - نوبت دوم - شماره 97/398
1. دستگاه مزایده گزار: شرکت پتروشیمی شهید تندگویان به آدرس خوزستان بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت چهار، امور حقوقی و پیمانها
تلفن: 06152172873 و فکس 06152172043 
موضوع مبلغ مزایده به شرح زیر 
مشخصات : کربن، استیل، خطوط لوله، مخزن، انواع مبدل، آهن آلات، گالوانیزه، استنلس، کاور آلومینیومی و عایق 

ضایعات  مشخصات مقدار واحد قیمت پایه
ریال
مبلغ تضمین ریال
متریال و تجهیزات  کربن استیل، خطوط لوله، مخزن، انواع مبدل،
آهن آلات، گالوانیزه، استنلس استیل، کاور آلومینیومی و عایق
400 تن 12.180.000.000 1.218.000.000

3. مهلت توزیع اسناد مزایده : از مورخ 97.7.7 تا پایان وقت اداری مورخ 97.7.11
4. تضامین معتبر جهت شرکت در مزایده: 1. ضمانتنامه بانکی 2. واریز وجه نقد به شماره حساب جام 4925781220 بانک ملت شعبه منطقه ویژه اقتصادی کد 31211 بنام پتروشمیی شهید تندگویان
5. نحوه دریافت اسناد مزایده: به آدرس مندرج در بند 1 مراجعه فرمایید.
6. محل و مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: آدرس فوق، کمیسیون معاملات تا پایان وقت اداری مورخ 97.7.22
7. محل و تاریخ بازدید کالای مورد مزایده: آدرس فوق، محل نگهداری ضایعات ساعات اداری روزهای توزیع اسناد
8.محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: آدرس فوق- سالن کنفرانس مجتمع، ساعت 11 مورخ 97.7.23
9. از پیشنهاددهندگان دعوت می شود در جلسه گشایش پاکات حضور یابند. 
10. محل و مدت خروج کالای مورد مزایده: مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان مدت 30 روز پس از ابلاغ شروع به کار 
تذکر: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
روابط عمومی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی