مزایده تفکیک و بسته بندی و خروج ضایعات (آلومینیوم نرم و خشک، حلب، مس، آهن و ...) - آگهی 17107

منقضی شده
شرح آگهی :

فراخوان مزایده - نوبت اول
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در نظر دارد انجام موضوعات ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید:
الف)موضوع: تفکیک، بسته بندی و خروج اقلام ضایعاتی زباله های شهری سکوی پسماند منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به شرح جدول ذیل:

ردیف نوع مواد مقدار- کیلوگرم مبلغ واحد- ریال مبلغ کل- ریال
1 پت 21.942 10.500 230.391.000
2 کاغذ و کارتن 161.469 4.200 678.169.800
3 لاک 31.423 2.900 153.972.700
4 نایلون سفید 46.200 6.300 291.060.000
5 نایلون رنگی 17.811 4.900 87.273.900
6 سبد 16.406 6.300 1.3.357.800
7 آهن 28.509 7.700 219.519.300
8 آلومینیوم نرم 17.983 17.500 314.702.500
9 گونی 7.286 2.800 20.400.800
10 جامبو 12.891 4.900 63.165.900
11 حلب 3.103 8.400 26.065.200
12 آلومینیوم خشک 171 21.000 3.591.000
13 مس 86 200.000 17.200.000
  جمع کل 365.280   2.208.869.900

ب)مدت پیمان: 12 ماه 
ج)محل فروش ضایعات: استان خوزستان- بندر امام خمینی ره- سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
د)مبلغ خرید اسناد: پنجاه هزار ریال
ه)مبلغ تضمین و نوع آن 111.000.000 ریال (ضمانت نامه معتبر بانکی فیش واریز به حساب سازمان)
و)محل فروش و تحویل اسناد: بندر امام خمینی ره- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت یک- مجتمع نخل زرین- دفاتر مدیریت مهندسی- امور پیمانها تلفن 10183-061521
ز) مهلت فروش اسناد: در ساعتهای اداری از تاریخ 97.7.9 لغایت 97.7.30
ح) زمان تحویل مدارک مزایده: از ساعت 8 صبح لغایت 16 روز دوشنبه مورخ 97.8.14
ط) مهلت انصراف پیشنهادات: از ساعت 8 صبح لغایت 16 روز شنبه مورخ 97.8.19
ی) تاریخ و محل گشایش پیشنهادها: پیشنهادهای واصله در ساعت 14:30 عصر روز سه شنبه مورخ 97.8.22 در محل دبیرخانه کمیسیون مناقصه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در سایت یک منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در بندر امام ره گشایش می یابد.
ی)مدت اعتبار پیشنهادات: شش ماه از تاریخ تحویل پاکات می باشد.
اطلاعات تکمیلی مزایده فوق از طریق وب سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس HTTP://IETS.MPORG.IR و HTTP://WWW.PETZONE.IR قابل دسترسی می باشد.
روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی