مزایده یک دستگاه خودرو مینی بوس هیوندای کروز مدل 1389 - آگهی 17086

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی - نوبت دوم 97.07.15 
شهرداری خرامه در نظر دارد یک دستگاه خودرو مینی بوس هیوندای کروز مدل 1389 را از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه کارشناسی 1.400.000.000 ریال به فروش برساند. 
از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت می شود برای بازدید از خودرو و دریافت اسناد مربوطه از روز 1شنبه به تاریخ 97.7.8 تا 4شنبه به تاریخ 97.7.25 به واحد امور مالی شهرداری مراجعه نمایند. ضمنا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره 07132726164 تماس حاصل فرمایید. 
مشخصات:
خودرو مینی بوس هیونداری کروز مدل 1379 ، رنگ سفید کارکرد 17000 کیلومتر مالک شهرداری خرامه 
شرایط مزایده:
هزینه کارشناسی و چاپ آگهی این مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.
پیشنهاددهنده می بایست مبلغ 70.000.000 ریال را به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب شماره 0105677403009 نزد بانک ملی خرامه به عنوان سپرده واریز نموده و فیش آن را ضمیمه پیشنهاد خود نماید. 
برندگان اول تا سوم مزایده در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
پیشنهاد دهنده می بایست پیشنهاد خود را تا پایان وقت اداری روز 4شنبه 97.7.25 در پاکت لاک و مهر شده به امور مالی شهرداری تحویل نماید.
پیشنهادهای رسیده در تاریخ 97.7.26 در کمیسیون عالی معاملات شهرداری باز و قرائت می شود.
کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.
پیشنهاددهندگان می بایست قانون منع دخالت کارکنان دولت را رعایت نمایند.
به پیشنهادهای مخدوش و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هزینه انتقال سند مالکیت؛ مالیات و عوارض بر عهده خریدار می باشد و فروشنده هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.
هادی ایزدی - شهردار خرامه

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی