مزایده 13 دستگاه وسیله نقلیه فرسوده و اسقاطی - آگهی 17083

منقضی شده
شرح آگهی :
آگهی مزایده عمومی فروش ماشین آلات فرسوده و اسقاطی (نوبت اول)
شهرداری الیگودرز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 958/ 2 مورخ 96.11.10 مورخ 96.6.20 شورای محترم اسلامی شهر الیگودرز تعداد 13 دستگاه وسیله نقلیه فرسوده و اسقاطی خود را به قیمت پایه ذیل الذکر به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید
مشخصات پروژه
پروژه مدل سال قیمت پایه- ریال مبلغ خرید اسناد ریال  مبلغ سپرده شرکت در مزایده- ریال
کامیون زباله کش 83 187.500.000 650.000 تمامی ردیف ها 9.375.000
 وانت 91  75.000.000  3.750.000 
 وانت 91  62.500.000  3.125.000 
 سواری پژو 88  162.000.000  8.125.000 
 آمبولانس 88  25.000.000  1.250.000 
 کامیون زباله کش 89  375.000.000  18.750.000 
 کامیون کمپرسی 59  250.000.000 12.500.000 
 کامیون زباله کش 89  312.500.000  15.625.000 
 کامیون حمل گوشت 58  125.000.000  6.250.000 
 کامیون کمپرسی 58  250.000.000  12.500.000 
 سواری پژو 88   175.000.000 8.750.000 
 وانت  82   25.000.000 1.250.000 
 پیکان سواری 78   18.450.000 9.225.000 
شرایط مناقصه: 
1- متقاضیان می توانند همه روزه در وقت اداری به مدت 7 روز کاری پس از درج آگهی در روزنامه جهت خرید اسناد مزایده با در دست داشتن اصل گواهنیامه تایید صلاحیت معتبر شرکت و ب اصل کارت ملی شخص حقیقی به واحد امور قراردادهای شهرداری الیگودرز مراجعه نمایند.
2- شرکت کنندگان در مزایده اسناد مزایده و پیشنهادهای خود را باید در پاکات جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین شرکت در مزایده در پاکت الف و گواهی تایید صلاحیت معتبر و اساسنامه اشخاص حقیقی مدارک کامل شناسایی را در پاکت ب و پیشنهاد قیمت را در پاکت ج قرار دهند و هر سه پاکت را در یک پاکت قرار داده و در وقت قانونی ثبت دبیرخانه شهرداری و به دفتر بازرسی شهرداری تحویل نمایند.
3-متقاضیان محترم جهت شرکت در مزایده می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز کاری در ساعت اداری پس از ارائه رسید خرید اسناد و دریافت اسناد با هماهنگی امور قراردادها به مسول انبار و متوری شهرداری مراجعه و پس از بازدید از وسایل مورد مزایده و آگاهی کامل ا شرایط مزایده اسنادو مدارک خود را حسب موارد مندرج در آگهی و اسناد مزایده طبق بند 2 این آگهی تحویل نمایند.
4- مهلت نهایی قبول پیشنهادات 3 روز کار پس از پایان مدت فراخوان نوبت دوم می باشد.
5- به پیشنهادات مخدوش و مبهم و دارای شرایط و ناقص و مخدوش و نیز پیشنهاداتی که کمتر از مبلغ پایه باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6-* کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مزایده می باشد.
7- اشخص حقیقی و حقوقی مجاز به شرکت در مزایده می باشد.
8- شهرداری در رد یا قبول ر یک یا تمام پیشنهادات بدون آن که محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.
9- هزینه چاپ آگهی روزنامه و کارشناسی اولیه جهت تعیین قیمت پایه انجام شده به عهده برنده مزایده می باشد.
10- برنده مزایده می بایست ظرف مدت یک هفته پس از اعلام به واحد امور قراردادها و امور مالی جهت پرداخت مبلغ به صورت نقدی و بارگیری و سایر مراحل قانونی مراجعه نماید در غیر این صورت سپرده شرکت در مزایده به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می گردد در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم همین شرایط برای نفر سوم اعمال می باشد.
11- متقاضیان می بایست همراه پیشنهاد قیمت خود مبالغ تضمین شرکت در مزایده را به یکی از صورت های زیر 1- واریز به حساب سپرده شهرداری به شماره حساب 0106721682008 نزد بانک ملی 2- ضمانت نامه بانکی واریز و رسید آن را ضمیمه مدارک ارائه شده نمایند.
12- مبلغ خرید اسناد می بایست به حساب شماره 0108160079001 شهرداری نزد بانک ملی برای هر مورد به طور جداگانه واریز گردد و پس از به مدت بانک ملی برای هر مورد به طور جداگانه واریز گردد و پس از به رویت رساندن خرید اسناد به امور قراردادها به متقاضیان نسبت به دریافت اسناد مزایده از شهرداری اقدام نمایند.
13- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد دقیقا به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری می باشد.
14- کلیه عوارضات مربوط به وسیله نقلیه مورد مزایده اعم از خلافی، دارایی، محضر، نقل و انتقال، شهرداری و هزینه کارشناسی اولیه تعیین قیمت پایه و... به عهده برنده مزایده می باشد.
15- متقاضیان می توانند در یک یا رد چند مورد از موضوعات مزایده شرکت نمایند.
16- این آگهی از طریق سایت شهرداری الیگودرز به آدرس www.aligoudarzcity.ir قابل دسترسی می باشد.
17- کلیه متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز کاری جهت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات به نشانی استان لرستان، شهرستان الیگودرز، امور قراردادها به نشانی استان لرستان، شهرستان الیگودرزف امور قراردادها مراجعه نمایند.
18- متقاضیان می توانند جهت اطلاعات بیشتر بهامور قراردادهای شهرداری مراجعه و یا با شمار تلفن 43325692-066 داخلی 220 تماس حاصل فرماید.
همایون دینارانی- شهردار الیگودرز
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی